Infrastrukturprojektör BIM

Var med och utforma framtidens samhälle! Som Infrastrukturprojektör BIM använder du digitala verktyg och modeller för att projektera byggnader, infrastruktur och andra projekt. Sverige satsar rekordstort på infrastruktur under en lång tid framöver, vilket öppnar upp fantastiska karriärmöjligheter för dig efter din tid på STI.

Snabba fakta

INRIKTNING

Samhällsbyggnad

ORT

Stockholm

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

2 år (420 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

21 veckor

UTBILDNINGSSTART

Augusti 2023

ANSÖKAN

Öppnar preliminärt i januari 2024

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav
Alla våra YH-program
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
9 av 10 får jobb
efter utbildningen

Arbetsmarknad & yrkesroll

Building Information Modeling (BIM) är en process för att skapa och hantera information om byggnader och infrastrukturprojekt med hjälp av en digital modell. Det är en avancerad teknik som används inom bland annat bygg- och infrastruktur branschen för att planera, designa, bygga och förvalta byggnader och infrastruktur på ett effektivt sätt.

BIM-modellen innehåller all information om byggnaden eller infrastrukturen, inklusive dess geometri, material, konstruktion och underhållsbehov. Inom BIM-projekt kan flera olika yrkesroller samarbeta för att utveckla den digitala modellen med sina kunskaper för att kunna se beräkningar, förutsättningar, kostnader och mycket mer, långt innan byggprocessen påbörjas.

Eftersom det finns ett stort behov av kompetensen att tolka, samordna och använda informationen i digitala modeller, är efterfrågan på infrastrukturprojektörer BIM hög. Denna yrkesroll är vanligtvis knuten till stora byggföretag eller teknikkonsultföretag, och beroende på inriktning av BIM-arbetet kan man arbeta med olika programvaror.

Vanliga yrkesroller efter din utbildning på STI kan vara: 

 • BIM-samordnare 
 • Datasamordnare Anläggning
 • Infrastrukturprojektör BIM
 • Modellsamordnare

Vår utbildning

Under utbildningen får du lära dig hur BIM-världen är uppbyggd och om modellbaserad projektering för infrastrukturprojekt. Du läser delkurser som lär dig att arbeta i de vanligaste digitala verktygen som används inom just infrastrukturprojekt. Du kommer under studietiden arbeta i projekt, och du lär dig om planering, projektledning och samordning av  infrastrukturprojekt.

Utbildningen ger dig kunskaper i anläggningsteknik samt väg- och VA-teknik. Du lär dig även om hållbart byggande samt miljö- och kvalitetssäkring. Efter utbildningen har du kompetens för att arbeta i infrastrukturprojekt med digitala verktyg.

Beräkningar är en del av din kommande yrkesroll, därför är tillämpad matematik en viktig del av utbildningen.

Datorrekommendationer

Alla utbildningar på Stockholms Tekniska Institut har olika rekommendationer för datorer och annan hårdvara. Här kan du se vad du behöver i din utbildning.

ANSÖK NU

 

LIA

När du läser till Infrastrukturprojektör BIM ingår det två praktikperioder som kallas LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och jobbar på ett företag inom ditt område. Under din LIA så arbetar du tillsammans med en handledare från företaget för att kunna omsätta dina kunskaper på bästa sätt i riktiga projekt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll och en mycket stark koppling till arbetsmarknaden.

Under din LIA kan du välja att vara på samma företag, eller testa olika företag beroende på vad du vill inrikta dig på. Varje år anordnar vi också branschdagar här på STI där du träffar företag inom branschen och nätverkar för att upptäcka dina möjligheter till LIA och eventuell anställning.  

Din tid på STI

Förutom kunskaper inom BIM kommer du få vara med om många intressanta och utvecklande händelser, workshops, studiebesök, events med mera. Möjligheterna under och efter din utbildning är många, och här har du verkligen gjort rätt val för framtiden. 

För att lyckas med din utbildning på STI är det viktigt att du är driven, engagerad och nyfiken. Du behöver inte vara expert från start, men det är bra att vara nyfiken för att kunna hitta det du vill arbeta med inom ditt område. Du har själv ansvar över dina studier när det gäller självstudier, grupparbeten eller områden inom din utbildning som du vill fördjupa dig i.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Innehåll

Kursen syftar till att introducera de studerande i sin framtida bransch. Målet är att ge kunskaper om den kommande yrkesverksamheten och även fördjupade kunskaper i hur man läser och tolkar en ritning. Under kursen studeras anläggningsprocessen, dess aktörer och olika yrkesroller i projekteringsskedet. Även informationsleveranserna som sker i olika skeden av anläggningsprocessen studeras. Den studerande ges även kunskap om branschens rekommendationer för bygghandlingar ”Bygghandlingar 90” och de standarder och lagar som är kopplade till anläggningsprocessen.

Utbildningsmoment:

 •  Anläggningsprocessen
 • Branschens aktörer och specifika yrkesroller i projekteringsarbetet
 • Vanligt förekommande informationsleveranser i anläggningsprojekt
 • Bygghandlingar 90, BSAB96
 • Vanliga standarder och lagar inom anläggning
 • RitningsläraMål

  Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:

  Kunskaper

 1. Beskriva anläggningsprocessens olika faser
 2. Redogöra för branschens olika aktörer
 3. Identifiera specifika yrkesroller som finns i projekteringsskedet
 4. Redogöra för vanligt förekommande informationsleveransen i ett anläggningsprojekt
 5. Översiktligt redogöra för byggsektorns rekommendationer för bygghandlingar inkl. bygghandlingar 90 och BSAB96
 6. Översiktligt redogöra för de vanligaste standarder och lagar i branschen

Färdigheter

 1. Tolka branschens standarder och lagar för anläggningsprocesser
 2. Analysera hur branschens olika aktörer förhåller sig till och påverkas av varandra
 3. Analysera kring de viktigaste processerna i ett anläggningsprojekt
 4. Tolka och genomföra uppgifter med ritningen som kommunikationsverktyg

Omfattning / YH-poäng: 20

Innehåll

Syftet är att ge den studerande kunskap om anläggningars tekniska egenskaper och vad som krävs för att uppföra en anläggning. Målet är att ge kunskaper i anläggningsteknik. Den studerande får kunskap om olika berg- och jordmaterials tekniska egenskaper och funktion i samband med grundläggning av byggnader och anläggningar. Kursen introducerar den studerande i grundläggningstekniker för uppförande av anläggningar. Den studerande får också en grundläggande kunskap om grundvatten och en förståelse för vilka förutsättningar som krävs för vanligt förekommande mark- och anläggningsprojekt. Den studerande får även kännedom om nutidshistoria vad gäller digitaliseringen av branschen.

Utbildningsmoment:

 • Mark- och anläggningsteknik
 • Berg- och jordmaterials tekniska egenskaper och funktion i samband med grundläggning
 • Grundvatten
 • Digitaliseringen av byggbranschen
 • Beräkningar inom anläggningsteknik
 • Anläggningskonstruktion inom väg- och järnväg

  Mål

  Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:

  Kunskaper

 1. Redogöra för hur en anläggning är uppbyggd
 2. Beskriva mark- och anläggningsteknik samt berg- och jordmaterials tekniska egenskaper och funktion i samband med grundläggning av byggnader och anläggningar
 3. Redogöra för digitaliseringen inom bygg- och anläggningsbranschen
 4. Redogöra för grundvattnets påverkan i ett bygg- och anläggningsprojekt
 5. Beskriva uppbyggnaden av en anläggnings konstruktion

Färdigheter

 1. Identifiera vilka förutsättningar som krävs för vanligt förekommande mark- och anläggningsprojekt
 2. Analysera hur digitaliseringen påverkar branschen
 3. Bedöma lämpliga grundläggningsmetoder för en anläggning
 4. Analysera geotekniska egenskaper för att bedöma lämpliga grundläggningsmetoder

Kompetenser

10. Ta ansvar för och självständigt analysera en anläggnings tekniska uppbyggnad och föreslå förbättringsåtgärder

Omfattning / YH-poäng: 20

Innehåll:

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper och färdigheter i digital samordning och även granskning inom modellbaserad projektering så att den studerande kan leda och samordna en projektarbetsgrupp.

Målet är att fördjupa kunskaper och färdigheter i modellbaserad projektering och marknadens samordningsverktyg. Den studerande får fördjupade kunskaper och utvecklar färdigheter i granskning av de olika disciplinerna (VA, väg, järnväg och bro), krocktester samt mer avancerad analys med hjälp av relevanta programvaror. Den studerande utvecklar färdigheter i att arbeta efter gransknings och ändringsprocesser samt fördjupar kunskaperna i digitala verktygs användning vad gäller tid och kostnadsperspektiv vid projektering.

Utbildningsmoment:

 • Modellbaserad projektering
 • Vanligt förekommande programvaror och samordningsverktyg
 • Metoder och rutiner för granskning av modeller
 • Användning av digitala verktyg vad gäller tid och kostnadsperspektiv vid projektering

Mål: Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna: Kunskaper:

 • Avancerade kunskaper inom modellbaserad projektering
 • I branschens vanligast förekommande samordningsverktyg
 • Metoder och rutiner för granskning av modeller för disciplinerna VA, väg, järnväg och bro
 • Användning av digitala verktyg vad gäller tid och kostnadsperspektiv vid projektering

Färdigheter:

 • Genomföra krocktester och mer avancerade analyser med hjälp av digitala verktyg och bedöma resultatet
 • Utföra samordning, granskning och ändringar efter branschens etablerade processer och bedöma utfallet
 • Genomföra kostnads- och tidsberäkningar i ett anläggningsprojekt och analysera dessa

Kompetenser:

 • Ta ansvar för och självständigt samordna ett BIM-projekt med flera discipliner och arbeta efter kravspecifikationer som är specifika för branschområdet
 • Ta ansvar för och självständigt granska information från flera discipliner inom ett anläggningsprojekt och efter analyser, krocktester och granskningar föreslå förbättringsmöjligheter

Omfattning / YH-poäng: 40

Innehåll:

Syftet med kursen är att ytterligare fördjupa den studerandes färdigheter i modellbaserad projektering samt ge kunskap och färdighet i metodik och digital samordning av anläggningsprojekt. Den studerande fördjupar kunskaperna och utvecklar färdigheter i moderna digitala hjälpmedel vid anläggningsprojektering och genomför kollisionskontroller, mängdavtagning, kalkyler och analyser i branschens specifika programvaror. Den studerande får kunskaper om kravuppfyllnad, detta anpassas efter vanligt förekommande informationsleveranser i anläggningsprojekt för att öka förståelsen för programvarornas roll under projektens olika skeden. Kursen skall även ge kunskaper om tid och kostnadsberäkningar utgående från datamodellerna.

Utbildningsmoment:

 • Vanligt förekommande programvaror och samgranskningsverktyg
 • Informationsutbyten mellan olika programvaror
 • Etablerade informationsleveranser och kravställningar i ett anläggningsprojekt
 • Rollfördelning och ansvar för kravuppfyllnad och informationsleveranser
 • Tid och kostnadsberäkningar med hjälp av digitala verktyg
 • Mängdavtagning, kalkyler och analyser i relevanta programvaror

Mål: Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:

Kunskaper:

 • Beskriva de vanligaste samordningsverktygen och hur de används i ett anläggningsprojekt
 • Beskriva BIM-trappans olika steg
 • Känna till hur kostnadsberäkningar, mängdavtagning, kalkyler och analyser genomförs i digitala verktyg.
 • Identifiera roll- och ansvarsfördelningen vid kravuppfyllnad och informationsleveranser.
 • Identifiera hur kravuppfyllnad inom anläggningsprojekt uppnås, samt identifiera eventuella problem med digitala verktyg

Färdigheter:

 • Lösa komplexa projekteringsuppgifter i digitala verktyg
 • Genomföra kollisionskontroller och analysera utfallet
 • Utföra mängdavtagning, kalkyler och analyser i relevanta programvaror.
 • Genomföra enklare tid- och kostnadsberäkningar med hjälp av digitala verktyg

Kompetenser:

 • Ta ansvar för och självständigt genomföra ett anläggningsprojekt och utifrån analyser, beräkningar och kalkyler motivera resultatet för projektet

Omfattning / YH-poäng: 25

Innehåll:

Kursens syfte är att fördjupa kunskaper och färdigheter i modellbaserad projektering så att den studerande kan jobba självständigt med mer komplexa uppgifter. Målet är att ge kunskaper om hur digitala verktyg påverkar och underlättar arbetet i anläggningsprojekt och hur man utför kollisionstester. Under kursen studeras anläggningsprocessen utifrån ett metodik- och informationshanteringsperspektiv. Den studerande fördjupar kunskaperna om moderna digitala hjälpmedel vid projektering och introduceras i relevanta projekterings-och samgranskningsprogram. Den studerande utvecklar färdigheter i modellering, ritningsframställning, beräkningar av areor och enklare analyser.

Utbildningsmoment:

 • Etablerade metoder för hur moderna verktyg används i anläggningsprojekt, i vilka skeden och vilka yrkesroller dessa verktyg är viktiga.
 • Fördelar med att använda ett digitalt arbetssätt.
 • Verktygens skillnader inklusive styrkor och svagheter hos olika system.
 • Modellering och ritningsframställning.
 • Beräkningar av areor för anläggning.
 • Kollisionstester.
 • Analyser baserat på tester och beräkningar och identifiering av eventuella problem.

Mål: Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna: Kunskaper:

 • Beskriva etablerade metoder för hur moderna verktyg används i anläggningsprojekt, i vilka skeden och vilka yrkesroller dessa verktyg är viktiga.
 • Förklara fördelar med att använda ett digitalt arbetssätt.
 • Redogöra för verktygens skillnader inklusive styrkor och svagheter.

Färdigheter:

 • Utföra modellbaserad projektering i ett komplext anläggningsprojekt.
 • Genomföra kollisionstester och tolka dessa.
 • Framställa ritningar av ett anläggningsprojekt.
 • Utföra beräkningar av areor för anläggningsprojekt och tolka dessa.

Kompetenser:

 • Ta ansvar för och självständigt driva ett anläggningsprojekt med vanliga uppgifter inom projektering i digitala verktyg för att utifrån analyser, tester och beräkningar på modeller, värdera utfallet för att se förbättringspotential och föreslå utvecklingsåtgärder.

Omfattning / YH-poäng: 20

Målet är att ge fördjupad kunskap om metoder och arbetssätt när det gäller att leda och rapportera projekt samt att självständigt lösa problem inom yrkes- och studieområdet, dvs att definiera problem, söka och strukturera information samt presentera resultat. Det är även att ge kunskap i att analysera och utveckla förslag till lösning/förändring.

Examensarbetet ska bygga på tidigare kurser och kan med fördel genomföras parallellt och/eller under LIA exempelvis i form av ett projekt under LIA där handledaren lägger fram ett problem som ska lösas inom en viss tidsram och därefter agerar beställare. De studerande bildar själva grupper med olika ansvarsområden för projektets genomförande, utser projektledare och håller projektmöten.

Examensarbetet ska presenteras skriftligt i form av en teknisk rapport och verbalt inför åhörare.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o Etablerade metoder och metodik i ett valt område inom anläggningsprojektering med BIM
o Planera, leda och rapportera ett projekt inom byggprojektering med digitala verktyg
o Tekniker för opponering på ett examensarbete
o Muntlig och skriftlig framställan av ett projekt
o Kvalitetssäkring av det egna arbetet
o Presentera lösningsförslag och åtaganden, inom arbetsområdet, på svenska och engelska

Omfattning / YH-poäng: 25

Kursen syftar till att ge den studerande ett hållbarhetsperspektiv på sin yrkesroll och på branschen som helhet. Under kursen studeras hur digitala verktyg används för att gynna hållbart byggande. Syftet är att fördjupa den studerandes hållbarhetsperspektiv på yrkesrollen samt färdighet att möta det miljö- och kvalitetskrav som finns i anläggningsprojekt.

Målet med kursen är att ge kunskaper om miljöbalken, miljöarbete och branschens tillämpliga kvalitets- och miljöledningssystem samt kontrollsystem. Hur de reglerar och påverkar ett företags processer och dess medarbetare. Detta tillämpas även i form av kvalitetssäkring med hjälp av digitala verktyg, vilket är anpassat till vanligt förekommande kravställda informationsleveranser i anläggningsprojekt.

Utbildningsmoment:

 • Anläggningsbranschens miljöpåverkan
 • Åtgärder för att minska miljöpåverkan av anläggning
 • Hållbarhetsfördelar som kan uppnås genom att arbeta med BIM
 • Miljö- och hållbarhetsanalyser med hjälp av digitala verktyg
 • Energibesparingsåtgärder i bygg- och anläggningsprojekt
 • Miljöbalken och miljöarbete i anläggningsbranschen samt dess påverkan på yrkesrollen
 • Kvalitet- och miljöledningssystem samt kontrollsystem för att uppfylla branschens specifika miljökrav
 • Kontrollsystemens påverkan på anläggningsföretags processer och arbetsmetoder samt hur digitala verktyg kan underlätta dessa
 • Analys och värdering av hållbarhetsarbetet i anläggningsprojekt

Mål: Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:

 • Beskriva de viktigaste hållbarhetsfördelarna som kan uppnås genom att arbeta med BIM
 • Identifiera och redogöra för anläggningsbranschens miljöpåverkan
 • Identifiera och redogöra för åtgärder för att minska en anläggnings miljöpåverkan
 • Översiktligt redogöra för miljöbalken och miljöarbete i branschen samt dess påverkan på yrkesrollen
 • Beskriva vanligt förekommande kvalitet- och miljöledningssystem samt kontrollsystem som används för att uppfylla branschens specifika miljökrav
 • Beskriva kontrollsystemens påverkan på anläggningsföretags processer och arbetsmetoder samt hur digitala verktyg kan underlätta dessa

Färdigheter:

 • Utföra miljö- och hållbarhetsanalyser i digitala verktyg och tolka dess
 • Analysera ett anläggningsprojekt och bedöma vilka åtgärder som kan göras för att minska energipåverkan
 • Analysera miljöarbetet i anläggningsprojekt, identifiera problem och bedöma lämpligt lösningsförslag

Kompetenser:

 • Ta ansvar för och självständigt driva ett hållbarhetsprojekt inom

Omfattning / YH-poäng: 40

Innehåll: Syftet är att de studerande ska utveckla färdigheter i de beräkningsmetoder som tillämpas vid mark- och anläggningskonstruktion. Målet är att ge den studerande grundläggande kunskaper i byggmekanik, geoteknik och hållfasthetslära och lära sig att tolka resultat av beräkningar genom att söka information i byggbranschens formelsamlingar. Målet är även att förstärka den studerandes kunskaper inom konstruktionslära och analysförmåga inför efterföljande kurser inom projektering och BIM.

Utbildningsmoment:

 • Byggmekanik och hållfasthetslära
 • Informationssökning i branschens formelsamlingar
 • Tolkning av beräkningsdata
 • Utveckla sina kunskaper inom matematik för att kunna utföra konstruktionsberäkningar
 • Känna till och kunna använda olika matematiska begrepp som används inom konstruktionsberäkningar

Mål: Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:

Kunskaper:

 1. Identifiera grundläggande beräkningsmetoder i byggmekanik, geoteknik och hållfasthetslära.
 2. Känna till var lämpliga formler i byggbranschens formelsamlingar finns.
 3. Använda sig av prioriteringsregler och ekvationslösningar för beräkning av konstruktionslaster.
 4. Beräkning och hantering av moment och kraftfördelning.
 5. Beräkningar av kraftfördelning och vektorer.
 6. Använda begreppet vektor vid kraftfördelning för att beräkna enkla byggkraftsystem.
 7. Behärska konstruktionsenheter, enhetsbyten samt mätetal som är centrala för yrkesämnena.
 8. Hantera algebraiska uttryck och relevanta konstruktionsformler samt metoder för att lösa linjära, andragradsekvationer.
 9. Beskriva egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar med olika koordinatsystem.
 10. Använda geometriska begrepp för beskrivning av konstruktionssamband.
 11. Utföra beräkningar som tillämpas vid anläggningskonstruktion och tolka dessa.
 12. Kunna söka fakta i byggbranschens formelsamlingar för beräkningar vid anläggningskonstruktion.
 13. Utföra konstruktionsberäkningsprocedurer och lösa problem av standardkaraktär inom yrkesområdet.
 14. Följa, utföra och bedöma kvantitativa resonemang vid konstruktionsberäkningar inom yrkesområdet.
 15. Kommunicera tankegångar i skrift.

Kompetenser:

16. Ta ansvar för och självständigt bedöma vilka formler och beräkningsmetoder som bör användas för en anläggningskonstruktion och analysera resultatet

Omfattning / YH-poäng: 30

Målet är att ge yrkesorientering och kännedom om hur företagets verksamhet och organisation är uppbyggd och vilka arbetsuppgifter som väntar i den framtida yrkesrollen. Det är även att den studerande under LIA ska utföra arbetsuppgifter som är kopplade till de kurser som genomförts innan LIA, t.ex. få en fördjupad insikt och övning i anläggningsprocessen, projekts faser och projektörens roll i dessa. Genom att delta i företagets projekt där den studerande får olika arbetsuppgifter inom anläggningsprojektering med hjälp av digitala verktyg. Den studerande får självständigt genomföra uppgifter inom projektering och arbeta tillsammans med företagets arbetsgrupper för att t.ex. modellera, göra analyser och kalkyler, arbeta för att leverera informationsleveranser och arbeta mot kravuppfyllnad av projekt.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o Företagets verksamhet och organisation
o Arbetsprocesserna inom verksamheten relaterade till infrastrukturprojektering
o Projektörens roll i företaget samt de olika aktörer som projektören har kontakt med i vanliga projekt
o Verktyg som används för projektering i företaget
o Fördelarna med att arbeta med modellbaserad projektering o Arbete i digitala verktyg
o Tekniska beräkningar och analyser
o Kommunikation inom arbetsgruppen
o Anläggningsprojektering och modellering
o Arbete i projekt

Omfattning / YH-poäng: 40

Målet är att de studerande får omsätta sina samlade tidigare kunskaper och färdigheter och därigenom utföra arbetsuppgifter som medarbetare i pågående projekt där fokus är att applicera kunskaper inom anläggningsprojektering med hjälp av digitala verktyg. Det är även att vara delaktig i de praktiska moment som ingår vid anläggningsprojekteringens produktionsverksamhet, de olika faserna inom och olika typer av projektet samt hur samordning tillämpas i projektet. Med fördel ska ges möjlighet att genomföra sitt examensarbete i form av projektarbete parallellt med LIA kursen. På så sätt utveckla en kompetens för att utföra arbete i yrkesrollen. Målet är även att den studerande med eget ansvar självständigt ska utföra arbetsuppgifter, enskilt och i grupp, lösa problem och vara väl förtrogen med ett projektorienterat arbetssätt och därmed anställningsbar.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o Etablerade samordningsprocesser och samordningsverktyg i bygg- och förvaltningsbranschen
o Planering av arbete och självständigt utföra arbetsuppgifter
o Kommunikation av åtaganden och lösningar för att arbeta effektivt i grupp
o Projektorienterat arbetssätt
o Analyser inom anläggningsprojekt, identifiera eventuella problem och föreslå lösningar på dessa
o Digitala verktyg som används i branschen och utföra komplexa arbetsuppgifter med hjälp av dessa
o Värdering av informationsleveranser samt utfallet av analyser för att identifiera om kravuppfyllnad har uppnått, identifiera eventuella problem och föreslå lösningar
o Samordning av digitala leveranser och modeller samt samordning av arbetet för att slutföra informationsleveranser och uppnå kravuppfyllnad i projekt

Omfattning / YH-poäng: 65

Innehåll:

Syftet är att de studerande ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom anläggningsteknik. Målet är att de studerande ska lära sig om mark och anläggningsteknik för områdena mark, väg, VA och järnväg för att få en insyn i dessa divisioner för att få en förståelse för de olika disciplinernas delar i ett anläggningsprojekt.

Den studerande fördjupar kunskaperna om berg- och jordmaterials egenskaper, grundläggning av byggnader och anläggningar. Specifikt studeras även VA-teknik där den studerande lär sig om geometri, material, dimensionering, beräkningar, miljö och vatten (dagvatten och spillvatten) samt vägteknik för att lära sig om geometri, trafikmässig dimensionering samt järnvägsteknik för att få kunskap om teknikgrenarna bana, el, signal, mark och kanalisation.

Den studerande introduceras i de specifika processer, lagar och regelverk som styr planering, projektering och byggande av dessa olika anläggningsdivisioner. Den studerande får även grundläggande kunskap om byggtekniska egenskaper och påverkan vid val av olika material.

Utbildningsmoment:

 • Berg- och jordmaterials egenskaper, grundläggning av byggnader och anläggningar
 • Grundläggande kunskap om byggtekniska egenskaper inom anläggningsteknik
 • VA-teknik inklusive geometri, material, dimensionering, beräkningar, miljö och vatten (dagvatten och spillvatten)
 • Vägteknik inklusive geometri, trafikmässig dimensionering, överbyggnadsdimensionering, trafiksäkerhet, miljö, geoteknik
 • Järnvägsteknik för att få kunskap om teknikgrenarna bana, el, signal, mark och kanalisation
 • Etablerade processer, lagar och regelverk som styr planering, projektering och byggande av olika typer av anläggningar

Mål:

Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:

Kunskaper:

 1. Identifiera och redogöra för de grundläggande val av byggtekniska lösningar i ett anläggningsprojekt.
 2. Redogöra för anläggningsbranschens olika områden (geoteknik, VA-teknik, järnvägsteknik och vägteknik), deras specifika egenheter och förutsättningar vid projekteringsarbete.
 3. Översiktligt redogöra för de processer, lagar och regelverk som styr planering, projektering och byggande av anläggningar.

Färdigheter:

 1. Utföra och tolka beräkningar inom VA-teknik.
 2. Analysera och tolka information från anläggningsbranschens olika omåden (geoteknik, VA-teknik,
  järnvägsteknik och vägteknik)
 3. Analysera och tolka vilka byggtekniska val som görs vid ett anläggningsprojekt

Kompetenser

 • 7. Ta ansvar för och självständigt värdera information från olika områden inom anläggningsbranschens teknikområden och bedöma utfallet.
  8. Ta ansvar för och självständigt diskutera kring anläggningsbranschens olika teknikområdens etablerade processer, lagar och regelverks som styr planering, projektering och byggande av olika typer av anläggningar

Omfattning / YH-poäng: 40

Innehåll:

Syftet med kursen är att ge studerande kunskap och färdighet i modellbaserad projektering. Målet är att förse dem med kunskaper om moderna verktyg som används för projektering och färdighet att arbeta med dessa verktyg. Kursen kommer också att täcka ämnen som objektmodeller, databashantering, verktygens struktur och informationsutbyte mellan verktyg, samt hur man framställer och tolkar en ritning.

Utbildningsmoment:

 • Projektörens yrkesroll och arbetssätt
 • Moderna verktyg som används för modellbaserad projektering
 • Objektmodeller och databashantering
 • Informationsutbyte mellan olika verktyg
 • Ritteknik och ritningsläsning

Mål:

Efter avslutad kurs med godkänt resultat ska studenten kunna:

Kunskaper:

 1. Beskriva projektörens yrkesroll och arbetssätt
 2. Använda moderna digitala verktyg som används för modellbaserad projektering i branschen
 3. Arbeta med objektmodeller och databashantering
 4. Förstå informationsutbyte mellan olika verktyg
 5. Använda ritteknik och tolka ritningar

Färdigheter:

 1. Framställa ritningar och använda ritningen som arbetsverktyg
 2. Arbeta med moderna projekteringsverktyg som används i branschen för modellbaserad projektering
 3. Förstå den grundläggande strukturen i verktygens uppbyggnad
 4. Arbeta med objektmodeller och databashantering

Kompetenser:

 1. Ta ansvar för och självständigt arbeta med modellbaserad projektering med hjälp av digitala verktyg som används i branschen.

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet är att utveckla kompetens i svensk och engelsk kommunikation i ett organisatoriskt och tekniskt sammanhang. Målet är den studerande ska utveckla sin förmåga att kommunicera skriftligt och verbalt på ett effektivt sätt, samt lära sig de tekniker som behövs för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt. Kursen skall ge introduktion i ett projekts olika faser från planering till genomförande och utvärdering. I kursen ingår en introduktion av högre studier, teambuilding och förberedelse av LIA och Yrkesrollen. Målet är att den studerande i grupp ska genomföra ett mindre projekt med inriktning mot branschområdet och som presenteras skriftligt och muntligt.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o Svensk och engelsk kommunikation i ett organisatoriskt och tekniskt sammanhang
o Gruppers utveckling/processer och individens roll i grupp
o Arbete i grupp och applicera projektmetodik vid genomförande av en uppgift
o Tekniker och metoder för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt
o Skriftlig och muntlig presentation av projektresultat

Omfattning / YH-poäng: 10

Innehåll:

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i att samordna och arbeta i anläggningsprojekt där digitala verktyg används. De studerande ges även kunskap om ett anläggningsprojekts ekonomiska aspekter. Kursen ska ge insikt i vikten av att utveckla långsiktiga och lönsamma relationer med företagets kunder/leverantörer och samarbetspartners och genomförande av affärsförhandlingar.

Målet är att de studerande ska få förståelse för ett projekts olika faser från planering till genomförande och utvärdering. De studerande får även insyn i projektorganisationen vad gäller roll- och ansvarsfördelning, intern och extern rapportering, projektkommunikation samt betydelsen av projektsamordning. Kursen ger kunskaper i lagen om offentlig upphandling, entreprenadföretags villkor och ekonomi, upphandlingsformer, avtal och incitament som påverkar projektet. De studerande får även kunskaper om budgetuppföljning och anbudskalkylering vid upphandling.

Utbildningsmoment:

 • Arbetssätt för anläggningsprojekt där digitala verktyg används
 • Projektens olika faser samt roll- och ansvarsfördelning
 • Intern och extern rapportering och kommunikation
 • Skriftligt och muntligt presentera ett uppdragsprojekt med inriktning mot branschområdet
 • Ansvar för ledning och utveckling av arbetsgruppen
 • Lagen om offentlig upphandling
 • Upphandlingsformer, avtal och incitament
 • Budgetering, budgetuppföljning och anbudskalkylering vid upphandling
 • Affärsförhandlingar

Mål: Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:

Kunskaper:

 • Identifiera och redogöra för projektens olika roll- och ansvarsfördelning
 • Beskriva intern och extern rapportering
 • Beskriva ett projekts olika faser: planering, genomförande och utvärdering
 • Beskriva lagen om offentlig upphandling
 • Översiktligt redogöra för upphandlingsformer, avtal och incitament
 • Förstå vikten av långsiktiga och lönsamma relationer
 • Beskriva arbetssättet för anläggningsprojekt där digitala verktyg används
 • Betydelsen av projektsamordning i anläggningsprojekt

Färdigheter:

 • Genomföra ett projekt där arbetsgruppen har olika roller och ansvarsområden
 • Kunna tillämpa projektmetodik vid genomförandet av ett projekt
 • Utföra budgetering, budgetuppföljning och anbudskalkylering vid upphandling
 • Diskutera kring långsiktiga och lönsamma relationer och analysera utfallet
 • Kommunicera effektivt i ett projekt med inriktning mot branschområdet
 • Skriftligt och muntligt presentera ett uppdragsprojekt med inriktning mot branschområdet Kompetenser
 • Ta ansvar för och självständigt samordna ett anläggningsprojekt med hjälp av kommunikation, rollfördelning och projektmetodik
 • Ta ansvar för och självständigt budgetera, genomföra budgetuppföljning och anbudskalkylering vid upphandling

Omfattning / YH-poäng: 25

Ledningsgrupp & företagssamarbeten:

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetens och kan ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna. Du får möta föreläsare direkt från branschen, studera självständigt samt genomföra praktiska övningar. Under de veckor du har LIA deltar du i projekt ute på en arbetsplats och får sätta dig in i det dagliga arbetet. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget G/E i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).

Läs mer om grundläggande behörighet och hur vi bedömer betyg här

 • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med lägst betyg E (eller betyg G)

Eller:

motsvarande kunskaper och färdigheter, som du fått genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Alla behöriga gör urvalstest. Urvalet sker genom särskilt prov. Läs om våra urvalstester här.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

Kommande starter för det här YH-programmet:

 • Hösten 2023

STI:s nyhetsbrev

Ja tack! Jag vill få STI:s nyhetsbrev med information om vad som händer på STI, bli inbjuden till events och få mer info om STI:s utbildningar och mina möjligheter

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

Andra populära YH-program

Designa och programmera framtidens användarvänliga appar till både iPhone och Android.

NÄSTA START: Augusti 2023

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

För elektriker som vill ta nästa steg i karriären mot en roll som projektledare inom [...]

NÄSTA START: September 2023

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av infrastruktur och byggnader.

NÄSTA START: Augusti 2023

Som systemutvecklare inom IoT programmerar du mjukvara och hårdvara för vardagslivet, [...]

NÄSTA START: Augusti 2023

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2023

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2023

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2023

För dig inom samhällsbyggnad eller elkraftsbranschen som vill ta nästa steg i karriären mot en [...]

NÄSTA START: November 2023

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Öppnar januari 2024

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2023

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2023

Arbeta med att skapa bättre användarupplevelse med UX-design och påverka hur användare kan [...]

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter