Elnätsdesigner

Utbilda dig till elnätsdesigner på distans! Yrkesrollen som passar dig med tekniskt intresse och vill arbeta med utformningen av nya Sveriges elnät och vara en del av utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle. Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden för elnätsdesigners är mycket goda efter din utbildning på STI

Om sen anmälan

Just nu är det här YH-programmet öppet för sen anmälan. Om det uppstår lediga platser på programmet behandlas sena anmälningar i den ordning de kommer in. Skicka in din sena anmälan så tidigt som möjligt för att öka dina chanser att bli antagen. Om det finns tillgängliga platser behandlar vi din anmälan och kontaktar dig med mer information. Välkommen med din anmälan!

 

Snabba fakta

INRIKTNING

Teknik

ORT

Distans

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

2 år (400 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

20 veckor

UTBILDNINGSSTART

Augusti 2024

ANSÖKAN

Öppet för sen anmälan

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav
Alla våra YH-program
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
9 av 10 får jobb
efter utbildningen

Arbetsmarknad & yrkesroll

Sverige genomgår just nu flera stora omställningar. Digitalisering, ökat behov av bostäder växande industri, minskat behov av fossila bränslen och mycket mer. Behovet av el är större än någonsin och växer hela tiden. Samtidigt är de nuvarande elnäten föråldrade och behöver förnyas för att klara det ökade behovet. För att klara omställningarna storsatsas det på utbyggnad och inte minst utveckling av elnäten i Sverige. Bristen på kompetens och arbetskraft är dock stor inom området idag.

Som elnätsdesigner, elkraftskonstruktör eller beredare som yrkesrollen också heter, blir du en teknisk projektledare som arbetar med elutredningar på ett elnätbolag. Du kan även arbeta på teknikkonsultföretag eller som elentreprenör. Du arbetar bl.a. med marktillstånd, eltekniska lösningar och felavhjälpning på elnäten. Efter utbildningen kan du även jobba som konstruktör inom elnät och skapa ritningar i CAD och andra programvaror. Som elnätsdesigner arbetar du aktivt med att säkerställa att elnät uppfyller de höga krav på säkerhet och miljö som ställs idag.

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som:

  • Beredare
  • Elkraftskonstruktör
  • Elnätsdesigner
  • Nätplanerare

Vår utbildning

Under din utbildning på STI får du specialiserade kunskaper om arbetsområdet elnät och elanläggningar. Du får kunskaper för att kunna vara delaktig i att bygga och designa elnät med fokus på region- och lokalnät. Du lär dig använda de vanligaste programvarorna i branschen när det kommer till beräkning och tekniska ritningar. Du får även kompetens i att analysera och projektera elanläggningar.

Ta steget mot en spännande framtid. Ansök idag och gör elnät till en framgångsrik karriär!

Att läsa på distans

Elnätsdesigner är en heltidsutbildning på distans med ca 5 obligatoriska träffar i Stockholm per läsår. Varje träff är 2-3 dagar. Din övriga undervisning sker främst via lärplattformen genom föreläsningar, studieanvisningar, interaktiva e- kurser, självstudier med handledarstöd, projektarbeten, laborationer och studiebesök.

När du läser en distansutbildning på STI har du både stor frihet, men också stort ansvar. Du kommer lägga ca 40 timmar i veckan på dina studier. Du behöver vara tillgänglig för undervisning varje dag. Detta innebär att det blir mycket svårt att kombinera heltidsarbete med studier på heltid, vilket inte är något vi rekommenderar. 

ANSÖK NU

 

LIA

I Elnätsdesigner ingår det två praktikperioder som kallas LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och jobbar på ett företag inom din bransch. Under din LIA så arbetar du tillsammans med en handledare från företaget för att kunna omsätta dina kunskaper på bästa sätt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll och en mycket stark koppling till arbetsmarknaden.

Under din LIA kan du välja att vara på samma företag båda perioderna, eller testa olika företag beroende på vad du vill inrikta dig på. Du kan göra din LIA på företag i hela landet. Varje år anordnar vi också branschdagar här på STI där du träffar företag inom branschen och nätverkar för att upptäcka dina möjligheter till LIA och eventuell anställning.  

Din tid på STI

Förutom kunskaper kommer du få vara med om många intressanta och utvecklande händelser, workshops, studiebesök, events med mera. Både online och även under träffarna på STI. Möjligheterna är många, och som Elnätsdesigner har du verkligen gjort rätt val för framtiden. 

För att lyckas med din utbildning på STI är det viktigt att du är driven, engagerad och nyfiken. Du behöver inte vara expert från start, men det är bra att vara nyfiken för att kunna hitta det du vill arbeta med inom ditt område. Du har själv ansvar över dina studier när det gäller självstudier, grupparbeten eller områden inom din utbildning som du vill fördjupa dig i.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursens syfte är att ge kunskaper om gällande regelverk och föreskrifter inom arbetarskyddsområdet elsäkerhet enligt SVKs tekniska riktlinjer (fysiskt skydd, elsäkerhet, arbetsmiljö osv), elsäkerhets anvisningar (ESA/ELSA) samt hjärt- och lungräddning vid elskada. Kursen ska ge kunskaper om det arbetsmiljöansvar som åligger företag, momentet HLR ingår i denna kurs.

Kursen skall även ge kunskaper om säkerhet, miljö, funktion samt service och underhåll av elkraft-tekniska utrustningar och hur dessa ökar och övervakar elsäkerheten. Målet är även att ge kunskap om skillnader mellan Sveriges och andra länders regelverk inom elsäkerhet med tyngdpunkt på CENELEC- länder.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Kunna tillämpa och förstå vikten av ESA
• Ha god kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna samt arbetsmiljölagen och hur dessa är tillämpade i ESA
• Kunna redogöra för vilka elsäkerhetsföreskrifter som inte har följts, på verkliga olycksfallsscenarion
• Ha tagit del av HLR

Omfattning / YH-poäng: 20

Omfattning / YH-poäng: 15

Kursens syfte är att ge kunskaper och färdigheter om datorstödd konstruktion med för branschen vanligt förekommande CAD-program, t.ex. Microstation. Kursen skall ge den studerande färdigheter i vanligt förekommande dimensioneringsprogram av högspänningsanläggningar.
Målet är att ge kunskap om förekommande projekteringsverktyg som används för projektering inom elkraft.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• förekommande CAD-system t.ex. Microstation
• förekommande beräkningsprogram för dimensionering av elkraftanläggningar
• filhantering i CAD-system

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att fördjupa den studerandes färdigheter och kunskaper om datorstödd konstruktion för projektering av elanläggningar, transmission och distribution. Den studerande fördjupar sina färdigheter i förekommande dokumenthanteringssystem, filhantering i CAD samt färdigheter i att utföra förändringar och nyprojektering inom elanläggningar. I kursen ingår även att ge den studerande insikt i hur närliggande branschområdens projektering påverkar den egna elprojekteringen och vice versa.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens i att ta fram en samordnad systemhandling bestående av teknisk beskrivning och tillhörande ritningar och scheman med tonvikt på elanläggningar.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• datorstödd konstruktion för projektering av elanläggningar, transmission och distribution
• arbete i projekt
• samordning mot andra discipliner
• grafiska standardsymboler inom branschen

Omfattning / YH-poäng: 15

Syftet är att ge de studerande fördjupade kunskaper i de beräkningar som används för att utforma ett elkraftsystem. Den studerande får kunskaper om elsystemets uppbyggnad och funktion och färdigheter i att utföra beräkningar av enfas, trefas, växelström, likström, spänningsfall och faskompensering. Vidare ges den studerande kunskaper om elmiljö och elkvalitet. Kursen skall också ge färdigheter och kompetenser för felsökning av elsystem och dess komponenter.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• elsystemets uppbyggnad och funktion med enfas, trefas, växelström och likström
• spänningsfall, förluster, faskompensering m.m.
• övertoner, magnetiska fält, elektriska fält och elektromagnetiska fält

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge kunskap om elnätens uppbyggnad och spänningsnivåer, energibranschens organisation och aktörer, elproduktion i Sverige samt i hur de olika produktionsslagen samkörs för att klara energi- och effektbehov. Det är även att ge den studerande insyn i Sveriges elproduktion i förhållande till internationella sammanhang. Den studerande får övergripande kunskap om skydds- och kontrollanläggningar för olika typer av elnät, drift och övervakning av elnät och kunskaper om elkvalitet, övertoner och andra störningar.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• elkraftens historia och utveckling
• elhandel och organisation i Sverige
• transmissions- och distributionsanläggningar
• transformatorstationens funktioner
• definitioner och begrepp inom elkraft
• elproduktions- och överföringssystem
• uppbyggnad och funktion av högspänningsanläggningar • driftcentralens uppbyggnad gällande automatisering och fjärrstyrning

Omfattning / YH-poäng: 40

Syftet är att ge kunskaper och färdigheter i matematik för att kunna tillgodogöra sig kommande kurser där beräkningar inom elkraft och projektering ingår. Kursen ger kunskap och färdigheter i att använda matematiska metoder för att lösa problem och göra beräkningar i utbildningens övriga kurser och i den framtida yrkesrollen.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• talsystemen, arbete med algebra, linjära ekvationssystem
• tekniska formler
• geometri, trigonometri och vektorsberäkning
• begreppet funktion och hantera arbete med de elementära och trigonometriska funktionerna
• prefix inom elområdet, prioriteringsregler och formelhantering • linjära ekvationer och linjära ekvationssystem

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursen ska ge kunskaper om olika avtalsformer och ansvar enligt Allmänna bestämmelser. Kursen ger också kunskap om och färdigheten i att förstå de för branschen gällande juridiska regelverk och entreprenadavtal som finns samt AMA uppbyggnad och regler för dokumentation.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• entreprenadformer
• allmänna bestämmelser (AB, ABT, AKK m.m.)

Omfattning / YH-poäng: 15

Målet är att ge fördjupad kunskap om metoder och arbetssätt när det gäller att leda och rapportera projekt samt att självständigt lösa problem inom arbetsområdet elnät. Den studerande ges kunskaper och färdigheter i att definiera problem, söka och strukturera information samt presentera resultat. Det är även att ge kunskap i att analysera och utveckla förslag till lösning och förändring.

Examensarbetet ska bygga på tidigare kurser och kan med fördel genomföras parallellt och/eller i samarbete med företaget där den studerande gör sin LIA.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Etablerade metoder och metodik i ett valt område inom elnät • Tekniker för opponering på ett examensarbete
• Muntlig och skriftlig framställan av ett projekt
• Kvalitetssäkring av det egna arbetet
• Presentera lösningsförslag och åtaganden, inom arbetsområdet

Omfattning / YH-poäng: 25

Syftet med kursen är att ge kunskap i smarta elnät, förnybar energi och dess påverkan av både teknik, påverkan på kraftnätet och ekonomi inom branschområdet nationellt och globalt. Den studerande får insyn i den digitalisering och teknikutveckling som ska leda till fram nästa generations elnät.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Definitionen smarta elnät
• Förnybar energi och dess påverkan av ekonomi
• Betydelsen av smarta elnät vid ökad produktion av förnybar energi
• Teknikutvecklingens påverkan på elnäten och branschen
• Digital kommunikation för smarta elnät

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att fördjupa den studerandes kunskaper om de styr- och övervakningssystem som kontrollerar en elnätsanläggning.
Målet är att ge kunskap om skydd och styrning av elnät för eldistribution, lokal kontrollutrustning, reläskydd, fjärrkontroll, driftcentraler och strömförsörjning.

Målet är även att ge kunskaper om SCADA-system för elkraft, för övervakning och processer internt inom ställverken och externt mellan stationerna, samt en inblick i PLC- programmering.

Kursens syfte är även att ge förståelse för de överföringsprotokoll och standarder som används för digital kommunikation inom och mellan elkraftsanläggningar.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Fjärrkontroll och övervakning
• System för avbrottsfri kraftförsörjning • Larmer och styrorder
• Reläskydd
• SCADA och kännedom om PLC
• Internetanslutna styrsystem för elkraft • Digital kommunikation
• Överföringsprotokoll
• Standarder

Omfattning / YH-poäng: 25

Syftet är att ge en yrkesorientering och kännedom om hur företagets verksamhet och organisation är uppbyggd och vilka arbetsuppgifter som väntar i den framtida yrkesrollen. Det är även att den studerande under LIA ska utföra arbetsuppgifter som är kopplade till de kurser som genomförts innan LIA, t.ex. få insikt i verktyg och processen för projektering samt hur ritningar upprättas samt erhålla en överblick över system och utrustningar.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Företagets verksamhet och organisation
• Rollen i företaget samt de olika aktörer som utbildningens yrkesroller har kontakt med i vanliga projekt
• Arbete i digitala verktyg för elnätsdesign/elkraftskonstruktion med inriktning mot elnät

Omfattning / YH-poäng: 40

Syftet med kursen är att den studerande ska få omsätta sina samlade tidigare kunskaper och färdigheter och därigenom självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom sin specialisering.

Målet är att den studerande ska ta eget ansvar, enskilt och i grupp, lösa problem och vara väl förtrogen med ett projektorienterat arbetssätt. Den studerande ska efter avslutad kurs ha en fördjupad förståelse för företagets verksamhet och kunskap i elnätsdesign/beredning/elkonstruktion med inriktning mot elnät. På så sätt ska den studerande utveckla en kompetens för att utföra arbete i yrkesrollen.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Elnätsdesign/beredning/konstruktion av elnät
• Vanliga problem yrkesrollen ställs inför i ett för företaget vanligt projekt
• Planering av arbete och självständigt utföra arbetsuppgifter
• Analyser inom elnätsdesign, identifiera eventuella problem och föreslå lösningar på dessa

Omfattning / YH-poäng: 60

Syftet med kursen är att ge kunskaper om beräkningsmetoder (EBR) för att genomföra övergripande dimensionering och planering av olika typer av elnät. Kursen ska ge den studerande färdigheter spänningskvalitet, belastnings-, förlust-, belastbarhets- och felströmsberäkningar.

Målet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom området som behövs för projektering inom branschområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• elproduktion, överföring och distributionsanläggningar
• planering, byggnation och underhåll system
• anläggningar i gatumiljö
• EBR jordkabelförläggning, EBR nätstationer, EBR jordningar • EBR:s kostnadskatalog
• Övergripande dimensionering och planering

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet är att utveckla kunskaper och färdigheter i att presentera i ett tekniskt sammanhang och hur information kan omsättas i praktiken på ett sätt som mottagaren förstår och kan värdera. Kursen utvecklar förmågan att på ett effektivt sätt kommunicera skriftligt och verbalt, samt lär ut att utnyttja de tekniker som behövs för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt. I kursen ingår teambuilding, förberedelse av LIA samt yrkesrollen och dess roll mellan företag, kunder och leverantörer.

Den studerande skall kunna presentera och sälja in sig själv i syfte att söka LIA-plats.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Presentationsteknik & kommunikation på svenska och engelska
• Skriftlig kommunikation
• Yrkesrollen och planera LIA
• Skriva CV och personligt brev
• Teambuilding

Omfattning / YH-poäng: 10

Kursen skall ge kunskap om projektekonomi och färdigheter i budgetering, budgetuppföljning och anbudskalkylering vid upphandling. Kursen ger också kunskap i inköp och för branschen tillämpliga leveransbestämmelser, rättsväsendets struktur och organisation. Kursen skall ge insikt i vikten av att utveckla långsiktiga och för samtliga intressenter, lönsamma relationer med företagets kunder, leverantörer och samarbetspartners samt färdigheten att kunna utnyttja denna kunskap vid genomförandet av affärsförhandlingar.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Entreprenadformer
• Upphandling
• LCC-kalkyler
• Tidsplanering

Omfattning / YH-poäng: 25

Målet är att ge kunskaper och färdigheter i att arbeta i projekt. Kursen skall ge färdigheter i ett projekts olika faser från planering till genomförande och utvärdering och betydelsen av projektsamordning och projektekonomi.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Ett projekts olika faser

Omfattning / YH-poäng: 10

Syftet med kursen är att ge den studerande insikt i vikten av förhandlingsteknik och relevanta avtal och tillstånd för att utöva yrkesrollen elnätsdesigner/beredare för elnät.
Målet med tillståndsdelen av kursen är att ge den studerande insikt i de olika tillstånd/avtal som är vanliga inom branschen, hur man för dialog med markägare och vilken rätt du som yrkesman har att beträda mark och förespråka nätägaren.
Syftet med delen för förhandlingsteknik är att ge kunskaper och färdigheter i hur man med retorik och argumentation samt vikten av noggranna handlingar kan utöka yrkesrollen.

Omfattning / YH-poäng: 10

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetens och kan ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna. Du får möta föreläsare direkt från branschen, studera självständigt samt genomföra praktiska övningar. Under de veckor du har LIA deltar du i projekt ute på en arbetsplats och får sätta dig in i det dagliga arbetet. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

  • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget G/E i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).

Läs mer om grundläggande behörighet och hur vi bedömer betyg här

  • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med  lägst betyg E (eller betyg G)

eller:

  • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Urval sker genom särskilt prov.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

Gör en intresseanmälan!

Anmäl ditt intresse för YH-programmet genom att fylla i formuläret. Då får du STI:s nyhetsbrev och blir informerad om när ansökan för detta program öppnar.

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

Andra populära YH-program

För elektriker och elinstallatörer som vill ta nästa steg i karriären som projektledare.

NÄSTA START: September 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Planera, projektera och designa el- och belysningsanläggningar för bygg- och infrastrukturprojekt!

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av hållbar infrastruktur

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Skapa bättre användarupplevelser som UX-designer och påverka hur användare upplever digitala miljöer.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera både mjukvara och hårdvara som systemutvecklare.

NÄSTA START: Augusti 2024

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2024

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Designa, programmera och underhåll framtidens användarvänliga appar.

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter