UX-designer

En UX-designer arbetar med att skapa bättre användarupplevelse med UX-design och påverka hur användare kan integrera i olika digitala miljöer. Området för UX-design växer snabbt och rollen är högt eftertraktad på arbetsmarknaden.

 

Anmäl ditt intresse för det här YH-programmet så informerar vi dig om när ansökan för programmet öppnar och hur du söker.

Snabba fakta

INRIKTNING

IT

ORT

Stockholm

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

2 år (400 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

20 veckor

UTBILDNINGSSTART

Augusti 2024

ANSÖKAN

Stängde 15 april

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav
Alla våra YH-program
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
9 av 10 får jobb
efter utbildningen

Arbetsmarknad & yrkesroll

Efterfrågan på UX-designer har under flera år varit stor och den snabba digitala utvecklingen gör UX-designern mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Från att tidigare ha varit mest visuellt inriktad krävs numera även kunskaper om nya tekniker som AI, VR och röststyrning.

UX-designern analyserar och arbetar fram användarvänliga system, produkter och IT-lösningar. Arbetet sker i gränssnittet mellan teknik och människa och utifrån kunskaper och forskning om användarbeteende.

Vanliga arbetsplatser är större IT-bolag eller produktbolag.

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som:

 • Tjänstedesigner
 • UX-designer
 • UX-researcher
 • Webbdesigner

Vår utbildning

Du lär dig helheten kring hur UX skapas men också de avgörande detaljerna för att bli trygg i rollen som UX-designer: att kunna designa produkter och system som är lätta att förstå och uppmuntrar till användning.

Utbildningen ger kunskap i vanliga program och om hantverket kring user-research, och att förstå affärsmål och organisationers mål. Du får färdigheter i att övertygande kunna kommunicera insikter och presentera information och att skapa prototyper, och presentera lösningsförslag. Du lär dig agila arbetssätt och att arbeta i team.

En stor del av utbildningen är praktik så du kommer att kunna omsätta teori till praktisk arbetslivserfarenhet och få chansen att lära dig yrkesrollen i praktiken och skaffa värdefulla kontakter.

ANSÖK NU

 

LIA

I ditt program ingår det två praktikperioder som kallas LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och jobbar på ett företag inom din bransch. Under din LIA så arbetar du tillsammans med en handledare från företaget för att kunna omsätta dina kunskaper på bästa sätt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll och en mycket stark koppling till arbetsmarknaden.

Under din LIA kan du välja att vara på samma företag båda perioderna, eller testa olika företag beroende på vad du vill inrikta dig på. Varje år anordnar vi också branschdagar här på STI där du träffar företag inom branschen och nätverkar för att upptäcka dina möjligheter till LIA och eventuell anställning.  

Din tid på STI

Förutom kunskaper kommer du få vara med om många intressanta och utvecklande händelser, workshops, studiebesök, events med mera. Möjligheterna är många, och här har du verkligen gjort rätt val för framtiden. 

För att lyckas med din utbildning på STI är det viktigt att du är driven, engagerad och nyfiken. Du behöver inte vara expert från start, men det är bra att vara nyfiken för att kunna hitta det du vill arbeta med inom ditt område. Du har själv ansvar över dina studier när det gäller självstudier, grupparbeten eller områden inom din utbildning som du vill fördjupa dig i.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursens mål är att de studerande ska kunna samarbeta effektivt och iterativt och ha fördjupade kunskaper i ett agilt arbetssätt samt metodik. De får lära sig att applicera lean tillsammans med agila metoder (såsom Scrum och Kanban) och verktyg.

De studerande lär sig agila metoder och agila koncept i både teori och praktik. De studerande lär sig också hantera krav och kravställa samt hur överlämning och avslut går till. Metoderna som de studerande lär sig i denna kurs kan med fördel appliceras i kommande kurser och projekt under utbildningen.

Utbildningsmoment:

 • begrepp som iterationer, user stories, daily standup, retrospective, backlog, user story mapping, kanban
 • vanliga roller i digitala utvecklingsprojekt
 • teamsamarbete
 • facilitera en grupp och visa lyhördhet mot de andra i teamet
 • feedback i en grupprocess • analys och utvärdering av teamets arbetsprocess och val av metod
 • utformning av krav, user stories, OKR´s, hantera backlog och scrum-metodik
 • hur krav motsvaras av konkreta delar i en designlösning

Omfattning / YH-poäng: 30

Syftet med kursen som är indelad i tre avsnitt är Användarstudier med fokus på metoder för att förstå användarnas beteende och behov, Tjänstedesign där temat är att översätta de insikter man samlat kring användarna till hypoteser om tillämpning i tjänster/produkter samt den tredje delen där koncept testas på användaren.

Utbildningsmoment:

 • Användarstudier
  • kvalitativa och kvantitativa metoder inom user research
  • praktisk planering och utförande av användarintervjuer
  • intervjuteknik
  • sammanställa och redovisa resultat för andra
 • Tjänstedesign
  • identifiera drivkrafter och behov hos användare
  • hitta användningsmönster och dela in användargrupper (-typer)
  • skapa personos, scenarios, effektkartor och kundresor
  • känna igen några andra artefakter, som empatikartor, service blueprint
  • förstå konceptet kring MVP (Minium Viable Product)
  • utforma koncept för tjänster eller produkter
  • arbeta med responsiv design
  • skapa enkla testbara protoyper (proof of concept) utifrån dessa
 • Koncept testas på användare
  • användarstudier, tjänstedesign, test och utvärdering
  • skapa prototyper
  • hur man praktiskt planerar användningstester
  • att värdera och välja kriterier för urval av testpersoner; antal, spridning etc
  • att välja metoder för tester; remote, live, gerillatestning etc
  • en uppsättning av tekniker för tester: talk-aloud protocol, card sorting etc
  • att känna igen några andra testmetoder och –tekniker
  • att föra protokoll och samla resultat
  • att sammanställa och presentera testresultat

Omfattning / YH-poäng: 70

Syftet med kursen är att de studerande självständigt ska planera, utföra och utvärdera ett projekt med tillämpad UX- design. Examensarbetet skall utföras enligt agila projektmetoder och enligt en uppsatt tidplan. 

Målet med Examensarbetet att leveransen ska vara en design av en produkt eller tjänst som i test visat sig uppfylla höga krav på god UX; alternativt en empirisk studie kring ett användarbehov eller – beteende, som uppfyller höga krav på utförande och presentation av resultat.

Kursen avser att utveckla de studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma sin rapport och slutleverans samt de vetenskapliga artiklar som används inom examensarbetet.

Utbildningsmoment:

• planera, utföra och utvärdera ett projekt med tillämpad UX-design
• arbeta enligt agila projektmetoder enligt uppsatt tidsplan
• argumentera för val av arbetsuppgift, metod, avgränsningar, resultat och slutsatser
• kvalitetssäkra det egna arbetet
• presentera lösningsförslag och åtaganden, inom arbetsområdet
• tekniker för opponering på ett examensarbete
• muntlig och skriftlig framställan av ett projekt

Omfattning / YH-poäng: 20

Syfte med kursen är att de studerande ska få grundläggande kunskaper i i CSS, HTML5 och Javascript och få kännedom om aktuella verktyg för att bygga Frontend. De studerande lär sig insikter om begränsningar i de tekniska komponenterna samt förståelse för hur leveranser av design ska utformas för att kunna tas emot av frontendutvecklare. De studerande får en översiktlig orientering om integration med bakomliggande system och exempel på hur dessa kan påverka designval.

Utbildningsmoment:

 • CSS, HTML, Javascript
 • Verktyg för att bygga Frontend

Omfattning / YH-poäng: 20

Syfte med kursen är att de studerande ska ha förmåga att kunna strukturera och presentera information och innehåll på ett pedagogiskt och användarvänligt sätt i digitala applikationer. De lär sig att prioritera och organisera innehåll i en klar hierarki, så att det blir lätt att hitta, tolka och förstå för användaren. I detta ingår att tillämpa och fördjupa tidigare inhämtade kunskaper om tillgänglighet, framför allt kring kognitiva funktionsvariationer.

Utbildningsmoment:

 • grunderna i textdesign (chunking, labeling, highlighting, hierarki, rubriker, nyckelord)
 • att använda bilder för att kommunicera pedagogiskt
 • informationsarkitektur
 • mönster för informationssökning
 • UX-copy och klarspråk
 • UX-copy tillämpad på interaktionsdesign
 • UX-copy och tillgänglighet/korrekt kod (labels, aria etc)
 • Hur visuell design samverkar med informationsdesign

Omfattning / YH-poäng: 25

Syfte med kursen är att de studerande får en översikt över området UX och användarcentrerad design: Vad det inbegriper, vilka roller som är vanligt förekommande, och vilka angränsande områden/samarbeten som är väsentliga för att skapa god UX.

Utbildningsmoment:

 • kognition
 • beteendepsykologi
 • användarupplevelser
 • funktionsvariationer och tillgänglighet
 • etisk påverkan av designval – ”dark patterns”, exklusion, exploatering
 • social interaktion
 • introduktion till GDPR och integritetsfrågor
 • verktyg för interaktionsdesign
 • wireframes
 • prototyping
 • AI, röststyrning och annan ny teknik

Omfattning / YH-poäng: 50

Syfte med kursen är att de studerande ska kunna känna igen och förstå typiska situationer i samarbetet med uppdragsgivare, och kunna kommunicera med dessa på ett affärsmässigt sätt.

Utbildningsmoment:

 • affärsmodeller
 • typiska roller och organisation hos beställare/uppdragsgivare
 • skillnader mellan olika typer av uppdragsgivare/branscher
 • typiska begränsningar och möjligheter i projekt
 • presentera förslag för kund
 • hur man leder möten
 • workshoptekniker och facilitera workshops
 • grundläggande förhandlingsteknik
 • konflikthantering
 • hur man kundanpassar sin kommunikation

Omfattning / YH-poäng: 25

Målet är att de studerande omsätter sina samlade tidigare kunskaper och färdigheter och därigenom självständigt kan utföra avancerade arbetsuppgifter inom arbets- och studieområdet. Målet är att de studerande ska ta eget ansvar, enskilt och i grupp, lösa problem och vara väl förtrogen med ett projektorienterat arbetssätt. På så sätt utveckla en kompetens för att utföra arbete som en UX-designer.

Utbildningsmoment:

• planera, genomföra och hålla givna tidsramar och deadlines
• praktisk erfarenhet och god förståelse av att arbeta som UX- designer i ett agilt utvecklingsteam eller projektgrupp
• insikt och förståelse för branschen samt de processer, policys och projektmodeller som LIA-företaget arbetar med
• god förmåga att arbeta som en UX-designer och med hjälp av handledning utvecklas inom yrkesområdet
• god praktisk förståelse för de arbetsmetoder som används inom branschen

Omfattning / YH-poäng: 40

Målet är att de studerande omsätter sina samlade tidigare kunskaper och färdigheter och därigenom självständigt kan utföra avancerade arbetsuppgifter inom arbets- och studieområdet. Målet är att de studerande ska ta eget ansvar, enskilt och i grupp, lösa problem och vara väl förtrogna med ett projektorienterat arbetssätt. På så sätt utveckla en kompetens för att utföra arbete som en UX-designer och nå en yrkesmässig nivå.

Utbildningsmoment:

• planera, genomföra och hålla givna tidsramar och deadlines
• praktisk erfarenhet och god förståelse av att arbeta som UX- designer i ett agilt utvecklingsteam eller projektgrupp
• insikt och förståelse för branschen samt de processer, policys och projektmodeller som LIA-företaget arbetar med
• god praktisk förståelse för de arbetsmetoder som används inom branschen
• god förmåga att arbeta som en UX-designer och med hjälp av handledning utvecklas inom yrkesområdet och successivt, självständigt kunna utföra mer komplexa utvecklingsuppgifter som visar på stor initiativförmåga och problemlösning på ett professionellt och aktivt förhållningssätt samt på god samarbetsförmåga

Omfattning / YH-poäng: 60

Syftet med kursen är att de studerande ska fördjupa sig i begrepp och tekniker inom tjänstedesign. De studerande bygger också på sina kunskaper om effektkartor, kundresor och service blueprints.

I kursen diskuteras olika användningskontexter och vilka skillnader det kan innebära för designval. I samband med diskussionen om interna användare tas arbetsmiljöaspekter på digitala system och arbetsmiljölagstiftningens krav upp. I kursen diskuteras också olika sätt att mäta om en leverans/ett projekt varit lyckat.

De studerande får öva på att göra mätplaner och sätt att följa upp en lanserad tjänst/produkt. De studerande lär sig att skilja mellan UX-mål och affärsmål och den eventuella konflikten däremellan. Hur man kan skapa engagemang utan att inskränka på integritet eller etiska riktlinjer.

Utbildningsmoment:

 • hypotesdriven utveckling
 • jobs to be done-metodik
 • olika användningskontexter med användaren som kund, medborgare och intern användare
 • skilja mellan UX-mål och affärsmål (konverteringsmål, utvecklingsmål)
 • begrepp som ”white patterns” och ”nudging”
 • gamification
 • kundcentrerad kult
 • listening & analytics
 • generativ design
 • service blueprint
 • business design
 • limbic types

Omfattning / YH-poäng: 30

Syftet med kursen är att de studerande ska genom kursen få kunskaper, färdigheter och kompetenser i den visuella utformningen av grafiska gränssnitt.

Utbildningsmoment:

• grunder i grafisk form och layout
• grunder i typografi
• tillgänglighet
• kontrast och läsbarhet
• färglära
• bildmanér
• konceptvisualisering
• orientering om animering och transitioner • designsystem

Omfattning / YH-poäng: 30

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetens och kan ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna. Du får möta föreläsare direkt från branschen, studera självständigt samt genomföra praktiska övningar. Under de veckor du har LIA deltar du i projekt ute på en arbetsplats och får sätta dig in i det dagliga arbetet. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget G/E i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).

Läs mer om grundläggande behörighet och hur vi bedömer betyg här

 • Svenska 2/B med lägst betyg E (eller betyg G)
 • Engelska 6 med lägst betyg E (eller betyg G)

Eller:

motsvarande kunskaper och färdigheter, som du fått genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Alla behöriga gör urvalstest. Urvalet sker genom särskilt prov. Läs om våra urvalstester här.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

Gör en intresseanmälan!

Anmäl ditt intresse för YH-programmet genom att fylla i formuläret. Då får du STI:s nyhetsbrev och blir informerad om när ansökan för detta program öppnar.

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

Andra populära YH-program

För elektriker och elinstallatörer som vill ta nästa steg i karriären som projektledare.

NÄSTA START: September 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Planera, projektera och designa el- och belysningsanläggningar för bygg- och infrastrukturprojekt!

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av hållbar infrastruktur

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Skapa bättre användarupplevelser som UX-designer och påverka hur användare upplever digitala miljöer.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera både mjukvara och hårdvara som systemutvecklare.

NÄSTA START: Augusti 2024

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2024

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Designa, programmera och underhåll framtidens användarvänliga appar.

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter