Projektledare Elinstallation

Distansutbildningen för dig som är elinstallatör eller elektriker och vill ta nästa steg i karriären. I rollen som projektledare är du med och ansvarar för projekt inom elinstallation och leder arbetslag. Under utbildningen får du den teoretiska kompetensen för auktorisation lågspänning (AL)

Om sen anmälan

Just nu är det här YH-programmet öppet för sen anmälan. Om det uppstår lediga platser på programmet behandlas sena anmälningar i den ordning de kommer in. Skicka in din sena anmälan så tidigt som möjligt för att öka dina chanser att bli antagen. Om det finns tillgängliga platser behandlar vi din anmälan och kontaktar dig med mer information. Välkommen med din anmälan!

 

Snabba fakta

INRIKTNING

Teknik

ORT

Distans

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

1 år (240 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

10 veckor

UTBILDNINGSSTART

September 2024

ANSÖKAN

Öppet för sen anmälan

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav
Alla våra YH-program
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
9 av 10 får jobb
efter utbildningen

Arbetsmarknad & yrkesroll

I din yrkesroll som Projektledare Elinstallation är din huvudsakliga uppgift att driva och samordna projekt inom elinstallation. Du ansvarar för att elektriska system och installationer fungerar korrekt och säkert. Denna yrkesroll är mycket viktig inom elbranschen, och behoven av projektledare inom elinstallation har aldrig varit större.

Dina uppgifter omfattar allt från att planera och dimensionera elinstallationer till att leda och övervaka arbetslag, upprätta budgetar och följa upp projektets ekonomi. Du är också ansvarig för att säkerställa att alla installationer uppfyller gällande regler och standarder för att garantera elsäkerhet. Därför är den teoretisk kompetensen för Auktorisation Lågspänning (AL) en viktig del av programmet. 

Denna kompetens och yrkesroll är avgörande just nu när samhället går igenom en omfattande elektrifiering och när behovet av hållbara energilösningar ökar. Elinstallationsbranschen har en stor efterfrågan på projektledare som kan hantera komplexa projekt inom el, energi och automation. Din utbildning gör dig redo att möta framtidens utmaningar och bidra till en säkrare och mer effektiv elinstallation runt om i landet.

Efter din utbildning på STI kan du bland annat arbeta i yrkesroller som:

 • Projektledare Elinstallation
 • Arbetsledare, el
 • Elkonsult
 • Kalkylator, el

Vår utbildning

Vad innehåller programmet?

Under din tid på STI får du de nödvändiga kunskaperna, färdigheterna och kompetenserna för ta nästa steg i elbranschen som projektledare. Programmet ger dig den teoretiska behörigheten för auktorisation lågspänning (AL) enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Under utbildningen för Projektledare Elinstallation får du kunskaper inom projektledning, entreprenadjuridik, eltekniska lösningar, regler och standarder samt elsäkerhet. Detta gör att du kan planera och genomföra specialiserade uppgifter och driva och dokumentera elinstallationsprojekt.

Dina färdigheter utvecklas genom att arbeta praktiskt i olika projekt under din utbildning. Du kommer att kunna utföra mätningar, ritningar, tid- och kostnadsplanering för elinstallationsprojekt samt beräkningar och kontroller.

Efter din utbildning på STI är du redo att leda, samordna, lösa problem och dokumentera projekt inom elinstallation. Du är också redo för en spännande och eftertraktad yrkesroll som Projektledare Elinstallation. Branschen erbjuder många möjligheter och behovet av kompetenta projektledare inom elinstallation är stort, både nu och i framtiden.

ANSÖK NU

 

 

Vad innebär distansupplägget?

Projektledare Elinstallation är en heltidsutbildning på distans med fyra sammankomster på plats i STI:s lokaler i Stockholm, ca 2-3 dagar vid varje tillfälle. Då får du lärarledd undervisning av föreläsare från branschen och gör laborationer. Däremellan sker undervisningen via veckovisa internetbaserade lektioner, digitala diskussionsforum, projektarbeten och studiehandledning i grupp och enskilt samt självstudier med handledarstöd.

Distanskurserna gör du via webben på vår digitala lärplattform. LIA-kurserna är på heltid ute på en arbetsplats i 10 veckor under två tidsbestämda perioder.

Datorrekommendationer

Alla utbildningar på STI har olika rekommendationer för datorer och annan hårdvara. Här kan du se vad du behöver i din utbildning.

LIA

I ditt program ingår det LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och omsätter dina nya kunskaper på ditt nuvarande företag, eller ett nytt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll som projektledare och en mycket stark koppling till arbetsmarknaden.

Din tid på STI

För att lyckas med din utbildning på STI är det viktigt att du är driven, engagerad och nyfiken. Du har själv ansvar över dina studier när det gäller självstudier, grupparbeten eller områden inom projektledarrollen som du vill fördjupa dig i.

Förutom kunskaper kommer du få vara med om många intressanta och utvecklande händelser och workshops med mera.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursen skall ge kunskap om och färdigheter i de grundläggande begreppen personligt ledarskap, ledningsutveckling och konflikthantering. Kursen skall även ge kunskaper i olika ledarskapsstilar och färdigheter till anpassat ledarskap och förmågan att kommunicera retoriskt rätt i grupp och enskilt. Kursen skall ge kunskap i arbetsrättslagstiftning och färdigheter till rollen som ansvarig ledare.

Syftet är också att utveckla förmåga i svensk och engelsk kommunikation i ett organisatoriskt och tekniskt sammanhang.

De studerande får kunskaper i/om:

• i grundläggande begrepp om personligt och anpassat ledarskap om grupprocessens olika roller och kommunikationsteorier som ledare
• om konflikthantering och kommunikationsprocesser
• om arbetsrättslagstiftningen

De studerande får färdigheter i att:

'• att kunna redogöra för ledarskapsrollens uppgifter

• att kunna beskriva olika ledarskapsstilar och förstå betydelsen av anpassat ledarskap
• att kommunicera i ett organisatoriskt och tekniskt sammanhang

• att omsätta gällande arbetsrättslagstiftning i det aktiva ledarskapet

De studerande får kompetens att:

• att förstå sambanden mellan ledarskap och gruppensutveckling
• att lösa konflikter i gruppen och hur dessa kan förebyggas
• att utöva branschrelaterat ledarskap

Omfattning / YH-poäng: 15

Kursen ska ge kunskaper i att utföra projektering av installationer för elkraft och belysning samt förståelse för vikten av att kontrollera en installation innan den tas i bruk. Dessutom ska kursen ge kunskaper i konstruktionsberäkningar, upprättande av ritningar, kretsscheman och elektromagnetisk kompatibilitet. Kursen ska också ge nödvändig kännedom om mekanisk hållfasthet och materiallära som behövs för beräkningarna.

De studerande får kunskaper i/om:

• ha kännedom om den mekanik, hållfasthets- och materiallära som behövs för konstruktionsberäkningar
• ha kännedom om hur olika materialval påverkar elanläggningar ur säkerhetssynpunkt

De studerande får färdigheter i att:

• kunna genomföra konstruktionsberäkningar och upprätta fullständiga handlingar för installation av kraft- och belysningsanläggningar
• utföra enklare mekaniska konstruktionsberäkningar
• kunna upprätta elscheman med tillhörande dokumentation
• förstå vikten av att kontrollera installationsarbeten och bedöma vilken omfattning på kontrollen som krävs för ett visst arbete samt kunna redogöra för hur kontrollen ska utföras
• utföra kontroll före ibruktagning
• praktiskt ha utfört kontroller av elektriska starkströmsanläggningar innan de tas i bruk. Det gäller även för elinstallationer där elektromagnetisk kompatibilitetsproblematik kan uppstå
• kunna diskutera och bedöma olika säkerhetslösningar för en elanläggning både ur installations-, drifts- och underhållssynpunkt

De studerande får kompetens att:

• kunna utföra elinstallationer som uppfyller gällande regler avseende elektromagnetisk kompatibilitet

• tillämpa kunskaper om kraft- och belysningsanläggningar för att självständigt dimensionera dessa med tillhörande beräkningar och scheman

Omfattning / YH-poäng: 40

Kursen ska ge kunskaper om elproduktion, elöverföring och elanvändning i Sverige samt dimensionering av enklare nät för lågspänning samt kontaktledningsanläggningar för bandrift, som exempelvis spårvägs- och tunnelbanedrift. Kursen ska också ge kunskaper om olika typer av strömförsörjningsanläggningar samt underhåll, säkerhet och elkvalitet.

Dessutom ska kursen ge kännedom om störningar, elektromagnetisk kompatibilitet, övertoner och överspänningar samt hur de undviks eller begränsas.

De studerande får kunskaper i/om:

• om energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar och dimensionering av enklare elnät för lågspänning
• ha kunskaper om vanliga typer av konventionella och alternativa elenergisystem samt deras arbetsprinciper och produktionsförutsättningar
• kunna redogöra för olika elproduktions- och överföringssystems uppbyggnad
• ha kunskaper om överspänningars uppkomst och överspänningsskydd
• ha kännedom om hur störningar och brister i elkvaliteten påverkar olika typer av elutrustningar och hur problemen åtgärdas
• kunna redogöra för uppbyggnad, funktion och anslutning av utrustningar för reservkraft och avbrottsfri kraft
• kunna redogöra för hur magnetiska och elektriska fält inverkar på människans elmiljö samt riskerna med elektrisk ström
• ha kännedom om metoder och utrustningar för drift, underhåll och övervakning av elkrafttekniska utrustningar
• ha kännedom om uppbyggnad av och utrustning för kontaktledningsanläggningar för bandrift

De studerande får färdigheter i att:

• kunna utföra energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar
• kunna dimensionera enklare nät för lågspänningsanläggningar

De studerande får kompetens att:

 • självständigt tillämpa beräkningar som visar på en förståelse för produktion och överföring av el

Omfattning / YH-poäng: 40

Kursen ska ge kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefas- transformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner, samt deras användning.

Dessutom ska kursen ge kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem. Kursen ska också ge översiktliga kunskaper om gällande standarder inom elmaskinområdet.

De studerande får kunskaper i/om:

• kännedom om transformatorers och roterande elmaskiners uppbyggnad och funktion
• kunna redogöra för olika typer av transformatorers och roterande elmaskiners funktioner och egenskaper
• översiktlig kunskap om övriga typer av roterande maskiner och deras användning
• ha kännedom om uppbyggnad, funktion och användning av drivsystem
• om dimensioneringar med hjälp av utrustningars märkdata vid val av lämpliga transformatorer, elmaskiner och drivsystem om mätningar på transformatorer och roterande elmaskiner för att verifiera deras karakteristiska elektriska egenskaper

De studerande får färdigheter i att:

• kunna genomföra beräkningar av utrustningsdata och med ledning av dessa välja transformatorer och elmaskiner med tyngdpunkt på trefas asynkronmaskiner
• kunna genomföra konstruktionsberäkningar och upprätta fullständiga handlingar för motordrifter
• kunna välja drivutrustning för olika typer av motordrifter med hänsyn till elektromagnetisk kompatibilitet och energieffektivitet • kunna tillämpa gällande standarder inom elmaskinområdet
• själv ha utfört laborationer och mätövningar på transformatorer och roterande elmaskiner i syfte att verifiera de elektriska egenskaperna.

De studerande får kompetens att:

• självständigt tillämpa beräkningar och dimensionering av transformatorer och roterande elmaskiner

Omfattning / YH-poäng: 12

Kursen ska ge kunskaper om olika avtalsformer och ansvar enligt Allmänna bestämmelser. Kursen ger också kunskap om och färdigheten i att förstå de för branschen gällande juridiska regelverk och entreprenadavtal som finns samt AMA uppbyggnad och regler för dokumentation.

De studerande får kunskaper i/om:

• entreprenadformer
• allmänna bestämmelser (AB, ABT, AKK m.m.)
• kunskap om ÄTA-hantering
• relevant AMA och dokumentation av bygghandlingar

De studerande får färdigheter i att:

• i att leda projekt, tolka avtal och handlingar enligt gällande lagar och förordningar
• förstå AMA:s dokumentationsregler för användning i yrkesrollen

De studerande får kompetens att:

• ansvara för entreprenadupphandlingar

• självständigt tillse att dokumentation av genomförda projektsker enligt AMA

Omfattning / YH-poäng: 10

Målet är att ge fördjupad kunskap om metoder och arbetssätt när det gäller att leda och rapportera projekt samt att självständigt lösa problem, dvs. att definiera problem, söka och strukturera information samt presentera resultat. Det är även att ge kunskap i att analysera och utveckla förslag till lösning/förändring.

Examensarbetet ska bygga på tidigare kurser och kan med fördel genomföras parallellt och/eller under LIA i form av ett projekt under LIA där handledaren lägger fram ett problem som ska lösas inom en viss tidsram och därefter agerar beställare. Examensarbetet ska presenteras skriftligt i form av en teknisk rapport och verbalt inför åhörare.

De studerande får kunskaper i/om:

• om branschens etablerade metoder och metodik i ett valt område inom elinstallation
• i att planera, leda och rapportera ett projekt inom yrkesrollen • i tekniker för opponering på ett examensarbete
• för muntlig och skriftlig framställan av ett projekt

De studerande får färdigheter i att:

• i att formulera, reflektera över, analysera och förstå en frågeställning eller ett problem inom branschområdet samt utveckla förslag till lösning/förändring
• ha förmåga att planera, genomföra och kvalitetssäkra det egna arbetet
• i att presentera lösningsförslag och åtaganden på engelska

De studerande får kompetens att:

• för att upprätta en rapport innehållande bakgrund, syfte, metod, insamlade fakta, resultat, reflektion och slutsats
• för att självständigt skapa en helhetsbild, identifiera ett problem inom branschen och ta fram ett lösningsförslag med hänsyn till teknik, ekonomi och miljö
• för att värdera och analysera elinstallationsprojektledarens arbetsuppgifter och branschens arbetsmetoder för att identifiera för- och nackdelar samt föreslå utvecklingsmöjligheter

Omfattning / YH-poäng 15

Målet är att ge en yrkesorientering och kännedom om hur företagets verksamhet och organisation är uppbyggd och vilka arbetsuppgifter som väntar i den framtida yrkesrollen. LIA- kursen skall kunna rapporteras skriftligt av den studerande.

De studerande får kunskaper i/om:

• om LIA-företagets organisation, mål och vision
• om LIA-företagets löpande verksamhet
• om LIA-företagets plan för projektstyrd upphandling

De studerande får färdigheter i att:

• förstå vad yrkesrollens som projektledare och arbetsledare innebär

De studerande får kompetens att:

• beskriva och analysera yrkesrollen för att skapa förståelse för det fortsatta studieinnehållet fram till examen

Omfattning / YH-poäng: 25

Målet är att få omsätta sina samlade tidigare kunskaper och färdigheter och därigenom självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom yrkesrollen.
Målet är att den studerande ska ta eget ansvar, enskilt och i grupp, lösa problem och vara väl förtrogen med ett projektorienterat arbetssätt. Det är även att den studerande under LIA ska utföra arbetsuppgifter som är kopplade till de kurser som genomförts innan LIA. Den studerande kan med fördel ges ett fiktivt projekt på arbetsplatsen. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna presentera genomfört projekt skriftligt och muntligt.

De studerande får kunskaper i/om:

• arbetsplanering
• samarbete på arbetsplatsen
• projektorienterat arbetssätt
• presentation av genomfört projekt
• arbete som projektledare/elkonsult/kalkylator

De studerande får färdigheter i att:

• planera en arbetsdag i yrkesrollen
• ekonomiskt beräkna och skriftligt presentera ett enklare elinstallationsprojekt

De studerande får kompetens att:

• planera och ekonomiskt beräkna ett enklare projekt inom yrkesrollen

• presentera ett genomfört projekt muntligt och skriftligt

Omfattning / YH-poäng: 25

Syftet är att utveckla kunskap i svensk och engelsk kommunikation i ett organisatoriskt och tekniskt sammanhang. Målet är den studerande ska utveckla sin förmåga att kommunicera skriftligt och verbalt på ett effektivt sätt, samt lära sig de tekniker som behövs för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt.

I kursen ingår en introduktion av högre studier, teambuilding och förberedelse av LIA och yrkesrollen.

De studerande får kunskaper i/om:

• svensk och engelsk kommunikation i ett organisatoriskt och teknisk sammanhang

De studerande får färdigheter i att:

• kommunicera skriftligt och verbalt på ett effektivt sätt och mottagaranpassa kommunikationen
• presentera sig själv och lyfta fram sina egenskaper och färdigheter för en arbetsgivare

De studerande får kompetens att:

• använda de tekniker och metoder för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt

Omfattning / YH-poäng: 5

Kursen skall ge kunskap om projektekonomi och färdigheter i budgetering, budgetuppföljning och anbudskalkylering vid upphandling. Kursen ger också kunskap i inköp och för branschen tillämpliga leveransbestämmelser, rättsväsendets struktur och organisation. Kursen skall ge insikt i vikten av att utveckla långsiktiga och lönsamma relationer med företagets kunder, leverantörer och samarbetspartners samt färdigheten att kunna utnyttja denna kunskap vid genomförandet av affärsförhandlingar.

De studerande får kunskaper i/om:

• företagsekonomiska grundbegrepp
• budgetering och anbudskalkylering
• entreprenadföretagens juridiska villkor
• kundnytta och grunden för långsiktiga affärsrelationer

De studerande får färdigheter i att:

• genomföra budgetering, budgetuppföljning och anbudskalkylering vid upphandling
• förstå och arbeta efter de lagar och regler som rör yrkesrollen
• förstå vikten av långsiktiga relationer

De studerande får kompetens att:

• självständigt kalkylera och ta ekonomiskt ansvar för genomförande och ledning av projekt i yrkesrollen

Omfattning / YH-poäng: 21

Målet är att ge kunskaper och färdigheter i att arbeta i och leda projekt. Kursen skall ge färdigheter i ett projekts olika faser från planering till genomförande och utvärdering och betydelsen av projektsamordning och projektekonomi. Den studerande får även kunskap om projektorganisationen vad gäller roll- och ansvarsfördelning, intern och extern rapportering, projektkommunikation samt betydelsen av projektsamordning. Kursen skall även ge insikt i gruppers utveckling/processer och individens roll i grupp samt ge ökade möjligheter till effektiv konflikthantering.

Målet är även att ge kunskaper och färdigheter inom såväl konsultrollen som entreprenörsrollen, och vara väl insatt i både skillnader och paralleller mellan de två.

De studerande får kunskaper i/om:

• projektmetodikens arbetssätt
• projektens olika faser samt roll- och ansvarsfördelning • intern och extern rapportering
• projektekonomi
• konsult- och entreprenörsrollens likheter och skillnader

De studerande får färdigheter i att:

• förstå betydelsen av projektsamordning i byggprojekt
• förstå de olika roller och ansvarsområden som finns i en arbetsgrupp
• kommunicera effektivt i en projektorganisation
• skriftligt och muntligt presentera ett uppdragsprojekt med inriktning mot branschområdet

De studerande får kompetens att:

• ansvara för enklare projekt inom branschområdet som ledare av projektet

• kunna avgränsa konsultrollen från entreprenörsrollen i projektsammanhang och vice versa

Omfattning / YH-poäng: 15

Kursen ska ge kunskaper om regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar samt om de specifika krav som ställs på en auktoriserad elinstallatör. Dessutom ska kursen ge kännedom om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg- och brandskyddsföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.
Målet är även att ge kunskap om skillnader mellan Sveriges och andra länders regelverk med tyngdpunkt på CENELEC- länder.

De studerande får kunskaper i/om:

• om gällande regler inom elinstallationsområdet
• om de krav som gäller för den som utför elinstallationsarbete
• översiktliga kunskaper om skillnader mellan Sveriges och andra länders regelverk
• kännedom om bygg- och brandskyddsföreskrifter av betydelse för elinstallationsområdet
• om de regler som gäller för elinstallationsföretag och elinstallatörer vid elinstallationsarbete
• översiktliga kunskaper om den lagstiftning som reglerar arbetarskydd
• beskriva hur lagar, förordningar och föreskrifter tillämpas i branschen
• kunna beskriva skillnader mellan Sveriges och andra länders regelverk
• känna till internationell standard för lågspänningsanläggningar

De studerande får färdigheter i att:

• tillämpa gällande regler inom elområdet och inom svensk ellagstiftning
• kunna tillämpa gällande regler inom elinstallationsområdet
• kunna söka i, ha förståelse för och kunna tillämpa gällande svensk standard
• kunna diskutera arbetsmiljöns betydelse och vara medveten om vikten av att arbeta på ett säkert sätt vid alla arbeten där det finns risk för en elektrisk fara
• förklara vikten av regelverket och dess tillämpningsområden

De studerande får kompetens att:

• ha ingående förståelse för skillnaden i tillämpning mellan regler, standarder eller andra bedömningsgrunder
• analysera sambanden mellan regelverk och standarder med aspekt på säkerhet

Omfattning / YH-poäng: 12

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetens och kan ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna. Du får möta föreläsare direkt från branschen, studera självständigt samt genomföra praktiska övningar. Under de veckor du har LIA deltar du i projekt ute på en arbetsplats och får sätta dig in i det dagliga arbetet. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget E/G i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).
 • Yrkeserfarenhet som installations- eller serviceelektriker i minst två år på heltid (exklusive lärlingsåret)
 • Praktisk ellära (eller Ellära A samt Växelström trefas A) eller motsvarande teknisk kompetens/erfarenhet.
 • Elinstallationer
 • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) OBS! Du som gått elprogrammet, energiprogrammet, fordonsprogrammet eller industriprogrammet på gymnasiet och läst kurserna Ellära A, Ellära B och Växelström 3-fas uppfyller redan kravet på matematik 2. Läs mer om denna behörighet här

eller:

 • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

Gör en intresseanmälan!

Anmäl ditt intresse för YH-programmet genom att fylla i formuläret. Då får du STI:s nyhetsbrev och blir informerad om när ansökan för detta program öppnar.

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

Andra populära YH-program

För elektriker och elinstallatörer som vill ta nästa steg i karriären som projektledare.

NÄSTA START: September 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Planera, projektera och designa el- och belysningsanläggningar för bygg- och infrastrukturprojekt!

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av hållbar infrastruktur

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Skapa bättre användarupplevelser som UX-designer och påverka hur användare upplever digitala miljöer.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera både mjukvara och hårdvara som systemutvecklare.

NÄSTA START: Augusti 2024

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2024

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Designa, programmera och underhåll framtidens användarvänliga appar.

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter