VVS-ingenjör

Som VVS-ingenjör skapar du bra inomhusmiljöer genom att rita, planera och projektera VVS-system. Anställningsbehovet är stort i branschen så med din utbildning till VVS-ingenjör kan du se fram emot ett bra jobb efter studierna

Om sen anmälan

Just nu är det här YH-programmet öppet för sen anmälan. Om det uppstår lediga platser på programmet behandlas sena anmälningar i den ordning de kommer in. Skicka in din sena anmälan så tidigt som möjligt för att öka dina chanser att bli antagen. Om det finns tillgängliga platser behandlar vi din anmälan och kontaktar dig med mer information. Välkommen med din anmälan!

 

Snabba fakta

INRIKTNING

Samhällsbyggnad

ORT

Stockholm

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

2 år (410 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

20 veckor

UTBILDNINGSSTART

Augusti 2024

ANSÖKAN

Öppet för sen anmälan

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav
Alla våra YH-program
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
9 av 10 får jobb
efter utbildningen

Arbetsmarknad & yrkesroll

Som VVS-ingenjör är du en mycket viktig del av bygg- och fastighetsbranschen. Du arbetar med att planera, projektera, och konstruera VVS-system (Värme, Ventilation och Sanitet) i olika typer av byggnader, såsom bostäder, sjukhus, industrilokaler och förskolor och kontor. Ditt mål är att skapa optimala inomhusklimat för att alla människor ska må bra i sin vardag.  

Din yrkesroll är efterfrågad av branschen av flera skäl. Det ökade fokuset på hållbarhet gör att VVS-ingenjörer behövs för att minska energianvändningen i befintliga och nya byggnader. Med det ökande behovet av nya och moderna fastigheter, finns en ständigt växande efterfrågan på kompetenta VVS-ingenjörer. 

Bristen på VVS-ingenjörer är stor. Många seniorer inom yrket går i pension, samtidigt som behovet för nyrekryteringar är högt, speciellt med tanke på den ökade investeringen inom infrastrukturprojekt och fastighetsrenoveringar. 

Efter din utbildning på STI kan du jobba inom VVS-företag, byggföretag, fastighetsbolag, och konsultföretag med mera.  

Vanliga yrkesroller efter din utbildning kan vara: VVS-projektör, VVS-ingenjör, VVS-konstruktör, CAD-ritare VVS eller projektledare VVS-projektering, beroende på vilken inriktning eller företag du väljer. Under utbildningen får du de nödvändiga verktygen och kompetensen för att möta branschens krav och bidrar till att forma framtidens samhälle. 

Vår utbildning

När du läser till VVS-ingenjör på STI får du branschaktuella kunskaper och verktyg som behövs i yrkesrollen. Under programmet lär du dig bland annat att ta ansvar för ekonomiska, kvalitets- och miljömässiga aspekter i konstruktion. Du utvecklar en helhetssyn som fokuserar på inomhus- och arbetsmiljö.  

Du använder CAD för att rita flödesscheman och tekniska beskrivningar samt får förståelse för hur BIM (Building Information Modeling) används för samordning i byggprojekt. Du får även kunskaper i hållbara materialval. Du läser kurser inom projektering och konstruktion och programvaruutveckling för området, och får insikt i projektledning och projektplanering. 

Under utbildningen får du också förståelse för sambandet mellan teknik, människa och inomhusmiljö. Detta ger dig alla förutsättningar för at bli en eftertraktad VVS-ingenjör som spelar en viktig roll i utformningen av framtidens samhälle.  

 

ANSÖK NU

 

LIA

I YH-programmet VVS-ingenjör ingår det två praktikperioder som kallas LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och jobbar på ett företag inom din bransch och arbetar med riktiga projekt. Under din LIA så arbetar du tillsammans med en handledare från företaget för att kunna omsätta dina kunskaper på bästa sätt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll, bredare kontaktnät och en mycket stark koppling till arbetsmarknaden.

Under din LIA kan du välja att vara på samma företag båda perioderna, eller testa olika företag beroende på vad du vill inrikta dig på inom VVS-området. Varje år anordnar vi också branschdagar här på STI där du träffar företag inom branschen för att upptäcka dina möjligheter till LIA och eventuell anställning.  

Din tid på STI

Förutom kunskaper kommer du få vara med om många intressanta och utvecklande händelser, workshops, studiebesök, events med mera. Möjligheterna är många, och som VVS-ingenjör har du verkligen gjort rätt val för framtiden. 

För att lyckas med din utbildning på STI är det viktigt att du är driven, engagerad och nyfiken. Du behöver inte vara expert från start, men det är bra att vara nyfiken för att kunna hitta det du vill arbeta med inom ditt område. Du har själv ansvar över dina studier när det gäller självstudier, grupparbeten eller områden inom din utbildning som du vill fördjupa dig i.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier.

Kursen syftar till att ge kunskaper om vad en god inomhusmiljö innebär.
Faktorer som samverkar, hur människor upplever inomhusklimatet samt vilka regelverk och föreskrifter som styr. Särskilda krav på olika typer av lokaler och vad detta innebär för det termiska klimatet, luftomsättning och komfortkyla. Arbetsmiljö och skyddsventilation. Målet är även att utveckla en kompetens i att självständigt kunna identifiera orsakerna till problem med inneklimat i befintliga hus och föreslå förbättringsåtgärder.

Kursens huvudsakliga innehåll:
o Innebörden av en god inomhusmiljö
o Olika systems påverkan på inneklimatet
o Särskilda krav på olika typer av lokaler när det gäller inneklimatet
o Komfortkrav och hälsokriterier för ett gott inneklimat o Regelverk och föreskrifter för ett gott inneklimat
o Skyddsventilation

Omfattning / YH-poäng: 15

Syftet är att stärka den matematiska kompetensen inom sakområdet, eftersom VVS-projektering förutsätter detta. Fokus är på tillämpad beräkning. Målet är att utveckla räkneförmågan inom de vanliga talsystemen, algebra, linjära ekvationer samt derivata med koppling till energiberäkning och dimensionering. Ett ytterligare mål är att kunna formulera tekniska problem med ett korrekt matematiskt språk.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o Elementära och trigonometriska funktioner
o Beräkningsspråk
o Algebra, linjära ekvationer och tekniska formler
o Derivata

Omfattning / YH-poäng: 25

Syftet med denna kurs är att ge kunskaper i byggnadsteknik för att skapa förståelse för byggnaden som system, inom vilken installationstekniken är en del. Målet är att kunna anpassa VVS-installationerna till de byggnadstekniska förutsättningarna för olika typer av byggnader och framför allt för hållbara och energisnåla byggnader. Ett annat mål är att förstå olika aktörers roller och vikten av samordning för att uppnå avsett resultat.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o Byggnadsteknik
o Installationsteknik
o Byggprocessens olika faser
o Olika miljöklassificeringar inom byggbranschen
o Olika byggnadskoncept och deras innebörd
o Samordning mellan VVS-projektering och byggprojektering

Omfattning / YH-poäng: 25

Kursen syftar till att ge färdigheter i relevanta CAD- (såsom t.ex. AutoCAD och MagiCAD) samt BIM-program för projektering, samt ritteknik och ritningsläsning av flödesscheman. Målet är att självständigt kunna ta fram kvalitetsmässiga underlag för konstruktion och beställning av material.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o CAD, tex. AutoCAD och MagiCAD
o BIM
o Materialval
o Ritteknik och ritningsläsning

Omfattning / YH-poäng:  40

Kursen syftar till att fördjupa VVS-installationskunskaperna med energieffektivisering och driftoptimering. Målet är att kunna anpassa driften till verksamheten i en byggnad, samt felsöka och bedöma hur ett VVS-system kan optimeras så det fungerar bättre utan att ha överkapacitet.

Målet är att få injusteringsmässiga verktyg för att skapa god inomhuskomfort på mest energieffektiva sätt, med ökad trivsel och minskade kostnader som resultat.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o Grundläggande energiberäkningar
o Energieffektivisering och driftoptimering
o Energisimulering
o Felsökning
o Injustering av värme-, ventilation- och kylsystem

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att sätta VVS-installationerna i en juridisk kontext. Målet är att kunna tillämpa de regler som gäller vid upphandling och genomförande av bygg och anläggningsprojekt, så att avtalsutformning och projektets utförande sker i enlighet med gällande regelverk. Målet är också att kunna avgöra skillnaden mellan olika entreprenadformer, hur dessa påverkar utförandet av VVS- projektering, och att få en djupare förståelse för arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöfrågor.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o Branschregler och VVS-relaterad juridik
o Avtalsjuridik, LOU, ramavtal och avrop
o Arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöfrågor
o Anpassning av projektering beroende på entreprenadform o Avtalsjuridik ex vis ABT och ABK

Omfattning / YH-poäng: 15

Målet är att ge fördjupad kunskap om metoder och arbetssätt när det gäller att leda och rapportera projekt samt att självständigt lösa problem, dvs. att definiera problem, söka och strukturera information samt presentera resultat. Det är även att ge kunskap i att analysera och utveckla förslag till lösning/förändring.

Examensarbetet ska bygga på tidigare kurser i utbildningen och avse problemlösning med inriktning mot VVS-projektering. Examensarbetet kan med fördel genomföras parallellt och/eller under LIA exempelvis i form av ett projekt under LIA där handledaren lägger fram ett problem som ska lösas inom en viss tidsram och därefter agera beställare.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o Planera, leda och rapportera ett projekt
o Tekniker för opponering på ett examensarbete
o Muntlig och skriftlig framställan av ett projekt
o Kvalitetssäkring av det egna arbetet
o Presentera lösningsförslag och åtaganden, inom arbetsområdet, på svenska och engelska

Omfattning / YH-poäng: 25

Under kursen följer den studerande verksamheten i ett företag och tar del av, och utför med handledning, förekommande arbetsuppgifter för att lära och få erfarenheter. Den studerande ska informera sig om företagets organisation, affärsidé, leverantörer, kunder samt hur företaget arbetar med dokumenthanteringssystem, CAD-system och kvalitetssystem.

Den studerande ska få inblick i och skriva en projektrapport som beskriver hur man planerar och genomför ett större projekt på företaget alternativt hur man själv med handledning, genomfört ett mindre projekt och de olika delarna i arbetet.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o LIA-platsens arbetsprocesser
o VVS-projekteringens kvalitetskriterier
o LIA-platsens dokumenthanteringssystem
o Projektstyrning avseende ekonomi, tid och resurser

Omfattning / YH-poäng: 40

Målet är att den studerande omsätter sina samlade tidigare kunskaper och färdigheter och därigenom självständigt kan utföra avancerade arbetsuppgifter inom arbets- och studieområdet. Målet är att den studerande ska ta eget ansvar, enskilt och i grupp, lösa problem och vara väl förtrogen med ett projektorienterat arbetssätt. Med fördel ska ges möjlighet att genomföra sitt examensarbete i form av projektarbete parallellt med LIA-kursen. På så sätt utveckla en kompetens för att utföra arbete som VVS-ingenjör.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o Arbetsmiljö, brandskydd och samordning kopplat till VVS- installationer
o Planering och genomförande av ett projekt
o Konstruktion och dimensionering av mindre men kompletta VVS-system
o Värdering av VVS-projektering

Omfattning / YH-poäng: 60

Kursen skall ge en introduktion till de projekterings- och utförandestandarder som branschen uppfattar som god praxis, allmänt accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande. Den studerande skall få färdighet i att kvalitetssäkra via egenkontroll och dokumentera denna.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o Projekterings- och utförandestandarder
o Kvalitetskriterier för VVS-projektering
o Materialval
o Egenkontroll

Omfattning / YH-poäng: 15

Målet är att utveckla kunskaper och färdigheter i att presentera i ett tekniskt sammanhang och hur information kan omsättas i praktiken på ett sätt som mottagaren förstår och kan värdera. Kursen utvecklar förmågan att på ett effektivt sätt kommunicera skriftligt och verbalt, samt lär ut att utnyttja de tekniker som behövs för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt. I kursen ingår en introduktion av eftergymnasiala studier, teambuilding, förberedelse av LIA samt yrkesrollen och dess roll mellan företag, kunder och leverantörer. Den studerande skall kunna presentera och sälja in sig själv i syfte att söka LIA-plats.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Presentationsteknik & kommunikation på svenska och engelska
• Skriftlig kommunikation
• Yrkesrollen och planera LIA
• Skriva CV och personligt brev
• Teambuilding

Omfattning / YH-poäng: 10

Kursen syftar till att tillhandahålla verktyg för hur man förbereder och planerar ett projekt med avseende på tid, ekonomi och resurser. Målet är att kunna tillämpa ett strukturerat genomförande av projekt, från planering till leverans och utvärdering men också att få en insikt i skillnaderna mellan konsult- och entreprenörsrollen.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o Planering och genomförande av ett projekt
o Projektsamordning och ekonomi
o Konsult och entreprenörsrollen

Omfattning / YH-poäng: 25

Kursen syftar till att utveckla förståelsen för olika system för styrning och kontroll av byggnader, med tonvikt på moderna fastigheters automatik. Målet är att kunna felsöka befintliga styr- och reglersystem, välja rätt styrteknik för nya byggnader och kunna grundprogrammera denna.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o Systemlösningar för VVS- och kylstyrning
o Fastighetsautomation och energistyrning
o Felsökning och servicearbete i befintliga styrsystem
o Grundprogrammering av olika tekniska installationer
o Olika mätmetoder för temperatur, flöde och tryck

Omfattning / YH-poäng: 15

Kursen syftar till att ge heltäckande och specialiserad kunskap om VVS-konstruktion och projektering i praktiken, så att det finns ett systemtänkande avseende tekniska installationer. Målet är att självständigt kunna utveckla idéer och utifrån beställningar designa system för hållbara, kostnads- och nyttoeffektiva VVS-lösningar inom ramen för gällande lagstiftning och i kombination med ett fackmannamässigt konsultansvar.

Målet är också att kunna anpassa detta arbete till särskilda krav på inomhusmiljö och arbetsmiljö. Fokus kommer under den här kursen att ligga på vatten och avlopp som en del av helheten inom VVS-konstruktion.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o VVS-konstruktion och projektering i praktiken
o AMA, tekniska beskrivningar och upphandlingsunderlag oTekniska installationer med särskilda krav
o Framtagande av bygghandlingar
o Hantering av förfrågningsunderlag och innebörden av fackmannamässigt
ansvar

Omfattning / YH-poäng: 15

Kursen syftar till att ge heltäckande och specialiserad kunskap om VVS-konstruktion och projektering i praktiken, så att det finns ett systemtänkande avseende tekniska installationer. Målet är att självständigt kunna utveckla idéer och utifrån beställningar designa system för hållbara, kostnads- och nyttoeffektiva VVS-lösningar inom ramen för gällande lagstiftning och i kombination med ett fackmannamässigt konsultansvar.

Målet är också att kunna anpassa detta arbete till särskilda krav på inomhusmiljö och arbetsmiljö.
Kursen syftar vidare till att ge färdigheter i beaktande av brandskydd vid rörgenomföringar under konstruktions- och installationsarbete, och få kunskaper för att kunna utforma ventilationssystem som uppfyller kraven för brandteknisk klass på brandcellskiljande byggnadsdel i Boverkets byggregler, BBR.

Fokus kommer under den här kursen att ligga på ventilation som en del av helheten inom VVS-konstruktion.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o VVS-konstruktion och projektering i praktiken
o AMA, tekniska beskrivningar och upphandlingsunderlag
o Skyddsventilation, luftkvalitet och tekniska installationer med särskilda krav
o Framtagande av bygghandlingar
o Hantering av förfrågningsunderlag och innebörden av fackmannamässigt ansvar
o Utformning av VVS-system som uppfyller kraven för brandteknisk klass enligt BBR
o Passivt och aktivt brandskydd
o Brister i VVS-konstruktionen som kan leda till ökad brandrisk

Omfattning / YH-poäng: 30

Kursen syftar till att ge heltäckande och specialiserad kunskap om VVS-konstruktion och projektering i praktiken, så att det finns ett systemtänkande avseende tekniska installationer. Målet är att självständigt kunna utveckla idéer och utifrån beställningar designa system för hållbara, kostnads- och nyttoeffektiva VVS-lösningar inom ramen för gällande lagstiftning och i kombination med ett fackmannamässigt konsultansvar.

Målet är också att kunna anpassa detta arbete till särskilda krav på inomhusmiljö och arbetsmiljö. Fokus kommer under den här kursen att ligga på värme och kyla som en del av helheten inom VVS-konstruktion.

Kursens huvudsakliga innehåll:

o VVS-konstruktion och projektering i praktiken
o AMA, tekniska beskrivningar och upphandlingsunderlag o Tekniska installationer med särskilda krav
o Framtagande av bygghandlingar
o Hantering av förfrågningsunderlag och innebörden av fackmannamässigt ansvar

Omfattning / YH-poäng: 35

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

I utbildningen samarbetar vi med ett antal företag och organisationer. Samarbetet kan ske i form av gästföreläsningar, studiebesök och LIA-plats. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

  • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget G/E i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).

Läs mer om grundläggande behörighet och hur vi bedömer betyg här

  • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med lägst betyg E (eller betyg G)

Eller:

motsvarande kunskaper och färdigheter, som du fått genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Alla behöriga gör urvalstest. Urvalet sker genom särskilt prov. Läs om våra urvalstester här.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

Gör en intresseanmälan!

Anmäl ditt intresse för YH-programmet genom att fylla i formuläret. Då får du STI:s nyhetsbrev och blir informerad om när ansökan för detta program öppnar.

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

Andra populära YH-program

För elektriker och elinstallatörer som vill ta nästa steg i karriären som projektledare.

NÄSTA START: September 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Planera, projektera och designa el- och belysningsanläggningar för bygg- och infrastrukturprojekt!

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av hållbar infrastruktur

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Skapa bättre användarupplevelser som UX-designer och påverka hur användare upplever digitala miljöer.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera både mjukvara och hårdvara som systemutvecklare.

NÄSTA START: Augusti 2024

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2024

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Designa, programmera och underhåll framtidens användarvänliga appar.

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter