Automationsingenjör

Automation finns omkring oss i allt från belysning och ventilation till maskiner och industriproduktion. Fler och fler tillverkningsprocesser automatiseras och efterfrågan på automationsingenjörer är stor, både i Sverige och internationellt. Räkna med en riktigt bra karriär efter din utbildning på STI.

 

Anmäl ditt intresse för det här YH-programmet så informerar vi dig om när ansökan för programmet öppnar och hur du söker.

Snabba fakta

INRIKTNING

Samhällsbyggnad

ORT

Stockholm

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

2 år (410 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

20 veckor

UTBILDNINGSSTART

Augusti 2024

ANSÖKAN

Stänger 15 maj

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav
Alla våra YH-program
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
9 av 10 får jobb
efter utbildningen

Arbetsmarknad & yrkesroll

Som Automationsingenjör har du en viktig roll när allt fler processer automatiseras. Din huvudsakliga uppgift är att planera, genomföra och underhålla automationslösningar. Automationsingenjör arbetar inom olika branscher, inklusive industri, fastighetsförvaltning och tillverkning. Din kompetens är viktig för att kunna effektivisera processer, öka produktivitet och lönsamhet.  

Dina arbetsuppgifter inkluderar att installera och programmera automationssystem, och utföra felsökning vid problem. Du väljer komponenter för projekt, planerar och övervakar kvaliteten på leveransen. Dessutom kan du anpassa automationssystem till olika behov och krav. 

Din kompetens och yrkesroll är högt efterfrågad på arbetsmarknaden. Teknikföretag, fastighetsförvaltare och tillverkningsföretag söker aktivt efter denna kompetens för att effektivisera sina processer och möta de ökande kraven på automation.  

Utbildningen leder till anställningar inom olika organisationer, inklusive teknikföretag, fastighetsbolag, och tillverkningsenheter.  

Som Automationsingenjör har du möjlighet att påverka och förbättra företags konkurrenskraft och hållbarhet genom att använda dina färdigheter inom automationsteknik. Din yrkesroll är avgörande för den fortsatta utvecklingen av automation och digitalisering inom olika sektorer och erbjuder många spännande karriärmöjligheter. 

Vår utbildning

STI:s YH-program Automationsingenjör är skapat för att utrusta dig med en bred kompetens inom automationsteknik. Under programmet fördjupar din förståelse för ämnen som matematik, fastighetssystem, digitalteknik och ekonomi samt lagar och regler. 

Du lär dig skapa flödesscheman, installera och programmera automationssystem, välja komponenter för projekt, samt lösa komplexa problem genom felsökning. Du kommer även att lära dig att planera och utföra inköp och upphandling av automationstjänster/system, samt genomföra kvalitetsuppföljning.  

 Efter din utbildning kommer du kunna arbeta och effektivt kommunicera automationstekniska lösningar till olika målgrupper. Du har de färdigheter och kunskaper som dagens arbetsmarknad efterfrågar, och är redo för en spännande karriär inom automation. 

 

ANSÖK NU

 

LIA

När du läser Automationsingenjör ingår det två praktikperioder som kallas LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och jobbar på ett företag inom automationsbranschen. Under din LIA så arbetar du tillsammans med en handledare från företaget för att kunna omsätta dina kunskaper på bästa sätt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll och en mycket stark koppling till arbetsmarknaden.

Under din LIA kan du välja att vara på samma företag båda perioderna, eller testa olika företag beroende på vad du vill inrikta dig på. Varje år anordnar vi också branschdagar här på STI där du träffar företag inom branschen och nätverkar för att upptäcka dina möjligheter till LIA och eventuell anställning.  

Din tid på STI

Förutom kunskaper kommer du få vara med om många intressanta och utvecklande händelser, workshops, studiebesök, events med mera. Möjligheterna är många, och här har du verkligen gjort rätt val för framtiden. 

För att lyckas med din utbildning på STI är det viktigt att du är driven, engagerad och nyfiken. Du behöver inte vara expert från start, men det är bra att vara nyfiken för att kunna hitta det du vill arbeta med inom ditt område. Du har själv ansvar över dina studier när det gäller självstudier, grupparbeten eller områden inom din utbildning som du vill fördjupa dig i.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier.

Kursen ger kunskaper i företagsekonomiska begrepp, projektekonomi samt enklare investering- och priskalkylering, affärskunskap generellt och konsultens roll i projekt gällande kundbemötande och säljprocessen.

Syftet är att de studerande ska kunna upprätta förfrågningsunderlag inför upphandling samt på ett affärsmässigt sätt kunna offerera och upphandla automationslösningar.

Omfattning / YH-poäng: 10

Målet är att ge kunskaper i automationsteknik, inklusive de vanligaste förekommande kommunikationsprotokoll, kommunikationsgränssnitt och kommunikationsteknologier. Detta inkluderar en introduktion till PID- regulator som en förberedelse för arbete med PLC.

I kursen ges en introduktion i operatörsgränssnitt, operatörspanel, fältbussar, vanliga programspråk, t.ex. IEC-61131-3, samt programmering av PLC/DUC och skillnader i nya och tidigare generationer av PLC-system. De studerande inhämtar även kunskaper om vanligt förekommande tillämpningar av automationsteknik inom tillverkningsindustrin.

De studerande får lära sig att upprätta flödesschema, ingående delar i planeringen av ett automationsprojekt, insikt i digitalisering av industrin/industriell IT. Vidare introducerar kursen Maskindirektivet, riskvärdering och CE-märkning i relation till planering av automationslösningar.

Omfattning / YH-poäng: 35

Målet med kursen är att ge de studerande kunskap inom grundläggande elektronik för lik- och växelströmskretsar, elmaskiner och elektriska anläggningar med inriktning mot automation och styrning av automatiserade processer. De studerande kommer även inhämta kunskap om elsäkerhet samt skaffa kompetens i att välja rätt arbetsmetod med hänsyn till elsäkerhetsfrågor samt få en introduktion i el- ritningsprogram för upprättande av dokumentation av elsystem med inriktning automation.

Omfattning / YH-poäng: 30

Målet med kursen är att ge kunskaper i energioptimering och miljöfrågor kopplat till fastighetsdrift och hållbar utveckling. Kursen innehåller övergripande förklaringar av motiveringar och målbilder för energioptimering, nationella samt EU- föreskrivna målvärden, samt även en grundläggande färdighet i omvärldsbevakning.

I kursen ingår även specialiserade kunskaper om kretslopp och resurshushållning, samt att kunna utvärdera, göra konsekvensanalyser och riskbedömningar av miljöarbetet. De studerande kommer även förvärva kunskaper inom LCC (livscykelkostnad), kvalitetsuppföljning och leveransutvärdering, för att kunna kvalitetssäkra och utvärdera genomfört arbete.

Omfattning / YH-poäng: 20

Målet är att ge fördjupad kunskap om metoder och arbetssätt när det gäller att leda och rapportera projekt samt att självständigt lösa problem inom arbetsområdet automation, dvs att definiera ett problem, söka och strukturera information samt presentera resultat. Det är även att ge kunskap i att analysera och utveckla förslag till lösning/förändring.

Examensarbetet ska bygga på tidigare kurser och kan med fördel genomföras parallellt och/eller under LIA i form av ett projekt under LIA där handledaren lägger fram ett problem som ska lösas inom en viss tidsram och därefter agerar beställare.

De studerande bildar själva grupper med ansvarsområden för genomförande, utser projektledare och håller projektmöten. Examensarbetet ska presenteras skriftligt i form av en teknisk rapport och verbalt inför åhörare.

Omfattning / YH-poäng: 25

Målet är att ge kunskaper och samordning om byggnad/fastighet, olika installationssystem och funktioner inom en byggnad gällande normer och regelverk såsom plan och bygglagen (PBL) och Boverkets regler (BBR) samt grundläggande kunskap om byggprocessen och byggnadsmaterial. Efter avslutad kurs ska den studerande ha utvecklat ett helhetsperspektiv inom området.

Omfattning / YH-poäng: 30

Kursen skall ge fördjupade kunskaper inom fastighetstekniska system och risker med automatiska system. Den studerande skall vidareutveckla sin programmering, installation och driftsättning av olika system. Kursen ska ge den studerande färdigheter att utföra teknisk dokumentation av automationsenheter såsom ritningar och scheman.

Omfattning / YH-poäng: 15

Målet är att fördjupa utifrån kursen Automationsteknik, och utveckla de studerande inom industriell IT genom att ge kunskaper och färdigheter inom avancerad PLC-programmering, samt programmering av HMI- och SCADA- gränssnitt.

Kursen kommer även ge kunskap om redundanta enheter, samt en översikt över utvecklingstrender och teknisk utveckling inom automationsområdet inklusive pneumatik. Kursen ger även en kunskapsplattform om styrtekniska lösningar av avancerad automation.

Omfattning / YH-poäng: 30

Målet är att ge kunskap och överblick inom avtalsjuridik, arbetsmiljöfrågor, entreprenadjuridik, lagen om offentlig upphandling, ramtavtal, avrop och allmänna bestämmelser inom automationsområdet. De studerande skall, på ett juridiskt riktigt sätt, kunna offerera och upphandla automationslösningar.

Omfattning / YH-poäng: 10

Målet är att ge en yrkesorientering och kännedom om hur företagets verksamhet och organisation är uppbyggd och vilka arbetsuppgifter som väntar i den framtida yrkesrollen.

Det är även att den studerande under LIA ska få insikt i, och med handledning kunna utföra, de arbetsuppgifter som är kopplade till de kurser som genomförts innan LIA, t.ex. få insikt i verktyg och företagets process för arbete i/med automationslösningar, samt erhålla en överblick över system och utrusningar.

Omfattning / YH-poäng: 40

Målet är att få omsätta sina samlade tidigare kunskaper och färdigheter och därigenom självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom automation. Målet är att den studerande ska ta eget ansvar, enskilt och i grupp, lösa problem och vara väl förtrogen med ett projektorienterat arbetssätt.

Med fördel ska det ges möjlighet att genomföra sitt examensarbete i form av projektarbete parallellt med LIA kursen. Det kan handla om att ta ansvar för drift och skötsel och att utföra konsekvensanalyser för olika arbetsprojekt. På så sätt utveckla en kompetens för att utföra arbete i yrkesrollen.

Omfattning / YH-poäng: 60

Målet är att utveckla kunskaper och färdigheter i att presentera i ett tekniskt sammanhang och hur information kan omsättas i praktiken på ett sätt som mottagaren förstår och kan värdera. Kursen utvecklar förmågan att på ett effektivt sätt kommunicera skriftligt och verbalt, samt lär ut att utnyttja de tekniker som behövs för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt.

I kursen ingår en introduktion av eftergymnasiala studier, teambuilding, förberedelse av LIA samt yrkesrollen och dess roll mellan företag, kunder och leverantörer. Den studerande skall kunna presentera och sälja in sig själv i syfte att söka LIA- plats.

Kursen innehåller:
• Presentationsteknik & kommunikation på svenska och engelska
• Skriftlig kommunikation
• Yrkesrollen och planera LIA
• Skriva CV och personligt brev
• Teambuilding

Omfattning / YH-poäng: 10

Kursens mål är att de studerande ska få teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter om olika robotkomponenter, robotsystem, robotprogrammering och användningsområden för robotteknik.

Vidare kopplas Maskindirektivet, riskvärdering och CE- märkning i relation till robotar in i kursen.
De studerande skall få kunskaper i robotsimulering.

Kursen ger de studerande färdigheten i hur man optimerar ett robotprogram genom ett helhetstänkande i robotplaneringen, samt hur kommunikationen sker mellan andra system via traditionell I/O eller bussystem.

Omfattning / YH-poäng: 20

Målet är att ge kunskaper om systemlösningar på definierade styrproblem i VVS- och kylsystem, ventilationsteknik och rådande regelverk, samt teknik för servicearbete med detsamma. Kursen ska även ge kunskap om hydrauliska system, samt hur de styrs och regleras, funktionen hos olika styrtekniska komponenter samt att vid systemlösning välja rätt komponenter med hänsyn till miljö, tillgänglighet, service och driftsäkerhet. Kursen skall även utveckla färdigheter i felsökning, samt förmågan att förstå funktionen av styrteknisk utrustning med hjälp av utrustningens ritnings- och schemaunderlag.

Omfattning / YH-poäng: 25

Målet är att ge färdigheter i beräkningar och kunskaper i matematik inriktad mot automation, såsom algebra och linjära funktionsberäkningar. Vidare inhämtar studenten kunskap om flödes- och energiberäkningar, fördjupad boolesk algebra, samt beräkningar och tillämpning av SFP-tal, som grund för kommande kurser och arbetsuppgifter.

Omfattning / YH-poäng: 30

Målet är att ge kunskap om metoder för systematisk felsökning, underhållstekniska begrepp och parametrar samt färdigheter i att använda olika instrument för att komma fram till felorsaken i automatiserade system. Kursen inkluderar modellerna TPU och TAK.

I kursen ska den studerande utveckla en kompetens för att kunna ansvara, planera och genomföra avhjälpande underhåll på styrsystem och elektriska kretsar utifrån funktionsbeskrivning, ritningar, scheman och manualer.

Kursen ska också ge kunskap om planering och styrning av den automatiserade processen utifrån Lean produktion som en kundfokuserad strategi att uppnå processens fulla potential.

Omfattning / YH-poäng: 20

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetens och kan ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna. Du får möta föreläsare direkt från branschen, studera självständigt samt genomföra praktiska övningar. Under de veckor du har LIA deltar du i projekt ute på en arbetsplats och får sätta dig in i det dagliga arbetet. I utbildningens ledningsgrupp hittar du följande företag:

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

  • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget G/E i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).

Läs mer om grundläggande behörighet och hur vi bedömer betyg här

  • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med lägst betyg E (eller betyg G)

Och minst en av följande:

  • Praktisk ellära (Lägst betyg E/G)
  • Naturkunskap 2 (Lägst betyg E/G)
  • Teknik 1 (Lägst betyg E/G)
  • Fysik 1 (Lägst betyg E/G)

Eller:

motsvarande kunskaper och färdigheter, som du fått genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Alla behöriga gör urvalstest. Urvalet sker genom särskilt prov. Läs om våra urvalstester här.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

Gör en intresseanmälan!

Anmäl ditt intresse för YH-programmet genom att fylla i formuläret. Då får du STI:s nyhetsbrev och blir informerad om när ansökan för detta program öppnar.

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

Andra populära YH-program

För elektriker och elinstallatörer som vill ta nästa steg i karriären som projektledare.

NÄSTA START: September 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Planera, projektera och designa el- och belysningsanläggningar för bygg- och infrastrukturprojekt!

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av hållbar infrastruktur

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Skapa bättre användarupplevelser som UX-designer och påverka hur användare upplever digitala miljöer.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera både mjukvara och hårdvara som systemutvecklare.

NÄSTA START: Augusti 2024

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2024

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Designa, programmera och underhåll framtidens användarvänliga appar.

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter