Javautvecklare

Java är programmeringsspråket nummer ett och behövs överallt i IT-världen. Bristen på bra javautvecklare är stor på den svenska arbetsmarknaden och du kan räkna med en ljus framtid!

 

Anmäl ditt intresse för det här YH-programmet så informerar vi dig om när ansökan för programmet öppnar och hur du söker.

Snabba fakta

INRIKTNING

IT

ORT

Stockholm

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

2 år (415 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

22 veckor

UTBILDNINGSSTART

Augusti 2024

ANSÖKAN

Stänger 15 maj

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav
Alla våra YH-program
är gratis
Berättigar till studiemedel
via CSN
9 av 10 får jobb
efter utbildningen

Arbetsmarknad & yrkesroll

Som Javautvecklare arbetar du med programmering och att underhålla digitala lösningar för olika företag, från stora till små. Din kunskap är mycket efterfrågad, eftersom Java är ett universellt programmeringsspråk för mobiltelefoner, webbläsare, serverapplikationer och mycket mer.

Efter din utbildning på STI kommer du att ha nya relevanta kunskaper som krävs som Javautvecklare, såsom webbkommunikation, databaser och agila projektmetoder. Du kan även kalla dig fullstackutvecklare java då en tredjedel av utbildningens teoretiska kurser är inom frontend i språken JavaScript och TypeScript. Inom ramen för utbildningen har IT- säkerhet och versions- och enhetstestning en röd tråd samt att du lär dig aktuella AI-verktyg.

Dessa kunskaper gör dig attraktiv på arbetsmarknaden där behovet av Javautvecklare är stort, och ökar med den pågående digitaliseringen och stora IT-satsningar.

Utbildningens innehåll är utvecklat tillsammans med branschen och öppnar dörrar för anställning inom olika sektorer och möjliggör vidare professionell utveckling inom IT-branschen.

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som

  • Fullstackutvecklare Java
  • Javautvecklare
  • Webbutvecklare Java

 

Vår utbildning

STI:s YH-program Javautvecklare är skräddarsytt för att ge dig de mest eftertraktade verktygen och kompetenserna som krävs av Javautvecklare i dagens digitala landskap.

Utbildningen täcker alla aspekter av Javaprogrammering, från grundläggande principer till avancerade tekniker, och inkluderar viktiga programmeringsspråk och programvaror både inom frontend- och backendområdet. Under utbildningen får du inte bara djupgående kunskaper i Java, utan också i TypeScript, vilket ger dig en bredare kompetens på arbetsmarknaden. Dessa två språk är viktiga för dagens webbutveckling. Förutom kärnämnen som Javaprogrammering, HTML5, CSS3 och JavaScript kommer du också att få fördjupad träning i webbkommunikation, databaser, molnlösningar och säkerhet inom kodutveckling. Vi fokuserar på att ge dig inte bara teoretiska kunskaper utan också praktiska färdigheter som är relevanta och användbara inom dagens dynamiska arbetsmiljö.

Programmet ger dig inte bara teknisk expertis, du utvecklar också dina kommunikationsförmågor och förståelse för gruppdynamik. Vi tror på att skapa en helhetssyn på yrkesrollen, där du inte bara är en skicklig utvecklare utan också en effektiv lagspelare.

Efter din tid på STI är du en kompetent och efterfrågad Javautvecklare. Vi ger dig verktygen, kunskaperna och erfarenheten du behöver för att möta de utmaningar och möjligheter som IT-branschen har att erbjuda.

ANSÖK NU

LIA

I ditt program ingår det två praktikperioder som kallas LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och jobbar på ett företag inom din bransch. Under din LIA så arbetar du tillsammans med en handledare från företaget för att kunna omsätta dina kunskaper på bästa sätt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll och en mycket stark koppling till arbetsmarknaden.

Under din LIA kan du välja att vara på samma företag båda perioderna, eller testa olika företag beroende på vad du vill inrikta dig på. Varje år anordnar vi också branschdagar här på STI där du träffar företag inom branschen och nätverkar för att upptäcka dina möjligheter till LIA och eventuell anställning.  

Din tid på STI

Förutom kunskaper kommer du få vara med om många intressanta och utvecklande händelser, workshops, studiebesök, events med mera. Möjligheterna är många, och här har du verkligen gjort rätt val för framtiden. 

För att lyckas med din utbildning på STI är det viktigt att du är driven, engagerad och nyfiken. Du behöver inte vara expert från start, men det är bra att vara nyfiken för att kunna hitta det du vill arbeta med inom ditt område. Du har själv ansvar över dina studier när det gäller självstudier, grupparbeten eller områden inom din utbildning som du vill fördjupa dig i.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap om skillnaden mellan agil projektmetodik och traditionell projektmetodik. De studerande får goda kunskaper om innebörden av sin egen, d.v.s. Javautvecklarens, roll samt andra projektmedlemmarnas olika roller för att förstå olika teamsammansättningar och ansvarsområden. Kursen tar också upp olika organisatoriska skillnader som kan komma att påverka ett webbprojekt.

Den studerande får färdigheteri projektplaneringsverktyg för att bl.a kunna planera, strukturera, tidsestimera och övervaka implementation av ett projekt från start till mål.

Kursens mål är att de studerande ska kunna samarbeta effektivt och iterativt och ha fördjupade kunskaper om aktuella agila projektmetoder och processer. Efter kursens slut ska de studerande visa på ingående teoretiska och praktiska kunskaper samt ha god förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt samt att samarbeta i agila projekt.

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursen syftar till att de studerande ska kunna arbeta med relationsdatabaser och NoSQL-databaser och de kommer i denna kurs lära sig hantera och förstå skillnaden i olika databastyper samt hur de integrerar Java mot en databas.

Målet är att de studerande ska besitta goda kunskaper för att självständigt utveckla databaser med egen design för att lösa ett givet problem utifrån en kravspecifikation.

Omfattning / YH-poäng: 30

I denna kurs ska den studerande planera, utföra och utvärdera ett utvecklingsprojekt i Java eller JavaScript. Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kompetens att självständigt planera, analysera, genomföra, presentera samt argumentera för sitt val av arbetsuppgift, metod, avgränsningar, resultat och slutsatser enligt uppsatt tidplan och med en vetenskaplig metod.

Målet är att leveransen ska vara ett färdigt utvecklat projekt inom Java eller Javascript, alternativt empirisk studie med, för utbildningen, relevant teknik för ett givet ändamål enligt kravspecifikation samt att studenterna självständigt ska driva ett projekt från planering till slutförande och presentation.

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursen syftar till att ge den studerande utförliga kunskaper om webben, HTML5 och CSS3 och hur det sammankopplas för att kunna bygga användarvänliga webbsidor och stilmallar. Målet är att studenterna självständigt och med dagsaktuell teknik ska kunna utveckla enklare responsiva, tillgänglighetsanpassade, webbsidor och applikationer för olika digitala enheter som t.ex. datorer, surfplattor och mobiler, med hjälp av HTLM5, CSS3 och Javascript.

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursen syftar till att ge de studerande såväl praktisk som teoretisk kunskap om de delar inom IT-och informationssäkerhet som är relevanta för utbildningen i sin helhet. Kursen syftar till att få insikt i vilka lagar och förordningar som reglerar branschen och vad en Javautvecklare behöver kunna förhålla sig till och hur det tekniskt sett inverkar på olika delar i utvecklingsprocessen och dess lösningar.
Efter avslutad kurs är målet att de studerande ska ha färdigheten att övergripande kunna kommunicera och diskutera centrala begrepp inom IT- och informationssäkerhet.

Omfattning / YH-poäng: 25

Kursen syftar till att de studerande lär sig konceptet MVC (Media, View, Controller) och dess olika ramverk, samt att implementera det i Java. Målet är att studenterna ska bygga CRUD-webbapplikationer med ramverk i Java Målet är att studenterna självständigt ska bygga säkra CRUD-webbapplikationer med MVC-ramverk i Java.

Omfattning / YH-poäng: 45

Kursens syfte är att de studerande ska få grundläggande kunskaper i Javaprogrammering som leder till vidare lärande och professionell utveckling. Målet är att de efter kursen ska ha färdigheten att självständigt designa och utveckla en enklare Java-applikation. De ska även lära sig principerna för att programmera i grupp.

Omfattning / YH-poäng: 25

Kursens syfte är att studenterna ska fördjupa sina kunskaper inom programmeringsspråket Java och målet är att de studerande ska kunna skapa mer avancerade applikationer med Java. De ska även utveckla sin förmåga att analysera hur de på ett kvalificerat sätt kan utveckla, strukturera och förbättra Javakod.

Målet är att studerande efter avslutad kurs självständigt ska behandla fördjupat och detaljerat innehåll inom objektsorienterad programmering. Detta ska leda vidare inom lärande och professionell utveckling samt självständigt utveckla avancerade Java-applikationer.

Omfattning / YH-poäng: 30

Kursen syftar till att de studerande ska lära sig grundläggande Javascriptprogrammering och AJAX. Kursens mål är att de studerande ska ta tillvara möjligheterna som öppna data ger för att bygga frontend-applikationer som kommunicerar via HTTP/S med bl.a. olika öppna API:er

Omfattning / YH-poäng: 20

Under LIA 1 ska de studerande ha arbetsplatsförlagd praktik och aktivt delta som Javautvecklare i ett eller flera webbprojekt på ett företag. Syftet är att de studerande ska få omsätta och utveckla de teoretiska och praktiska webbutvecklarkunskaper de fått under utbildningen fram till LIA 1.

Målet är att studenten efter kursen ska ha god förmåga att arbeta med Javautveckling utifrån en kravspecifikation och med hjälp av handledning kunna utveckla inom aktuella och relevanta webbtekniker samt att ha fått en god förståelse för de arbetsmetoder som används inom branschen.

Omfattning / YH-poäng: 50

Under LIA 2 utvecklar och fördjupar studenten sin praktiska erfarenhet av att arbeta med avancerade utvecklingsuppgifter inom utbildningens område ute på ett företag för att nå en yrkesmässig nivå.

Målet är att de studerande ska vara delaktiga i ett eller flera skarpa utvecklingsprojekt i ett agilt arbetsteam på ett företag. De ska med stor självständighet kunna utföra mer komplexa utvecklingsuppgifter som visar på stor initiativförmåga och problemlösning. De ska även aktivt visa på att de behärskar övervakning av utvecklingsprocesser.

Omfattning / YH-poäng: 55

Kursen syftar till att ge de studerande kunskaper kring att utveckla och driftsäkra applikationer i molntjänster. Kursen går igenom de aktuella tekniska miljöer och ger färdigheter att sätta upp datastrukturer och komma åt dessa genom olika ramverk. Kursen ska ge den studerande kunskaper kring systemarkitektur och hur Java och Javascript samverkar med molntjänster.

De studerande ska ha kompetensen att bedöma vilket användningsområde som passar bäst för tjänsten de utvecklar. De studerande ska även ges kompetensen att sätta upp en kommunikation med molntjänster med hjälp av Java och Javascript.

Kursen ska ge den studerande färdigheten att kommunicera och uttrycka sig relevant för området.

Omfattning / YH-poäng: 10

Kursens syftar till att genom praktisk och teoretisk övning ge studenterna fördjupade kunskaper och färdigheter i att självständigt utveckla frontendapplikationer med hjälp av dagsaktuella ramverk inom MVC (Media, View, Controller) för JavaScript som t.ex. Vue, React och Angular.

Kursens mål är att studenten ska ha fördjupade kunskaper och färdigheter i att utveckla frontendapplikationer med hjälp av ramverk i Javascript.

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att de studerande lättare ska komma in i och förstå verkliga projektuppsättningar med miljöer och konfiguration för automation och kvalitetssäkring. Målet med kursen är att studenterna ska ha goda kunskaper kring testautomatisering, kodgranskning och versionshantering i olika utvecklingsmiljöer för att kunna utveckla effektiva applikationer med stabil kod.

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursens syfte är att den studerande ska kunna använda externa API och utveckla distribuerade webbapplikationer. Kursen kommer att behandla vad öppen data är, varför det existerar och var den finns att hämta och tillgå. Kursens mål är att studenterna självständigt ska kunna bygga applikationer som kommunicerar via webben.

Omfattning / YH-poäng: 20

Ledningsgrupp & företagssamarbeten

Vi samarbetar med ledande företag och organisationer i branschen för att se till att du får rätt kompetens och kan ta steget till ett bra jobb direkt efter studierna. Du får möta föreläsare direkt från branschen, studera självständigt samt genomföra praktiska övningar. Under de veckor du har LIA deltar du i projekt ute på en arbetsplats och får sätta dig in i det dagliga arbetet. De företag som har varit med och utvecklat utbildningen är:

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

  • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget G/E i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).

Läs mer om grundläggande behörighet och hur vi bedömer betyg här

  • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med lägst betyg E (eller betyg G)
  • Programmering 1 med lägst betyg E (eller betyg G)

Eller:

motsvarande kunskaper och färdigheter, som du fått genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Alla behöriga gör urvalstest. Urvalet sker genom särskilt prov. Läs om våra urvalstester här.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

Gör en intresseanmälan!

Anmäl ditt intresse för YH-programmet genom att fylla i formuläret. Då får du STI:s nyhetsbrev och blir informerad om när ansökan för detta program öppnar.

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

Andra populära YH-program

För elektriker och elinstallatörer som vill ta nästa steg i karriären som projektledare.

NÄSTA START: September 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Planera, projektera och designa el- och belysningsanläggningar för bygg- och infrastrukturprojekt!

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av hållbar infrastruktur

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2024

SEN ANMÄLAN MÖJLIG

Skapa bättre användarupplevelser som UX-designer och påverka hur användare upplever digitala miljöer.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera både mjukvara och hårdvara som systemutvecklare.

NÄSTA START: Augusti 2024

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2024

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Designa, programmera och underhåll framtidens användarvänliga appar.

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter