Projektledare Elkraft

Elkraftsbranschen är i en stor omställning och fler projektledare inom elkraft är ett måste för att möta satsningarna på Sveriges elnät och den ökande elektrifieringen. STI:s ettåriga distansutbildning Projektledare Elkraft är en unik karriärmöjlighet för dig som idag arbetar i elkraftsbranschen eller närliggande områden.

Snabba fakta

INRIKTNING

Teknik

ORT

Distans

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

1 år (215 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

10 veckor

UTBILDNINGSSTART

September 2023

ANSÖKAN

Stänger 15 maj

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav

Arbetsmarknad & yrkesroll

Sveriges elanvändning är på väg att dubbleras och elektrifieringen av samhället sker i snabb takt. El spelar också en allt viktigare roll i Sveriges klimatomställning. Samtidigt är vårt nuvarande elnät i stort behov av förnyelse, och allt fler projekt behövs för att klara uppgraderingen för framtiden. Det behövs över 300 projektledare inom elkraftsområdet, bara de tre kommande åren, enligt Energiföretagen Sverige.

Vad gör en projektledare elkraft? Du är med och driver och dokumenterar projekt inom elkraft från start till avslut. I projekten använder du dina kunskaper inom projektledning, projektekonomi, entreprenadjuridik och elsäkerhet.

Projektledare i elkraftsbranschen är mycket eftertraktade både hos elproduktions- och nätbolagen (beställarna) och hos entreprenadföretagen som utför arbetena.

Efter din utbildning på STI kan du bland annat arbeta i yrkesroller som:

 • Arbetsledare Elkraft
 • Elkraftkonsult inom projektledning
 • Projektledare inom elkraftsbranschen

Vår utbildning

STI:s utbildning Projektledare Elkraft ger dig alla nödvändiga kunskaper och färdigheter en projektledare inom området behöver. Du får bland annat kunskaper om lagar, projektekonomi, upphandling och entreprenadjuridik.

Du lär dig agera självständigt i din roll som projektledare med förmåga fatta ekonomiska beslut. Du kommer också kunna dra egna slutsatser om planer och lösningar med extra kunskaper om elsäkerhet, kvalitét och miljö. Fokus läggs bland annat på samarbete och att bygga långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

Projektledare Elkraft är en distansutbildning med fyra träffar på plats i STI:s lokaler i Stockholm, ca 2-3 dagar vid varje träff. Då får du lärarledd undervisning av föreläsare från branschen och gör laborationer med mera. Resten av tiden sker undervisningen online med veckovisa lektioner, projektarbeten, samt självstudier med handledarstöd.

ANSÖK NU

LIA

I ditt program ingår det LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och omsätter dina nya kunskaper på ditt nuvarande företag, eller ett nytt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll som projektledare och en mycket stark koppling till branschen.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursens mål är att ge insikt i vikten av att utveckla långsiktiga och lönsamma relationer med företagets kunder, leverantörer och samarbetspartners samt färdigheten att kunna utnyttja denna kunskap vid genomförandet av affärsförhandlingar.

Kursen ger kunskaper och färdigheter om riskhantering och hantering av ÄTA (Ändringar och Tilläggsarbeten).

UTBILDNINGSMOMENT:

• Affärsmannaskap i branschen
• Riskhantering
• ÄTA: Ändringar och Tilläggsarbeten

Omfattning / YH-poäng: 15

Kursens syfte är att ge teknisk kunskap om elnätets anläggningsdelar: ledningar, stationer och transformatorer. Det ges en orientering om uppbyggnad och driftsättning av olika stationstyper: inom- och utomhusställverk, kontrollutrustning samt provning och driftsättning. Den studerande får övergripande kunskap om konstruktion och uppbyggnad enligt lagar, föreskrifter och standarder.

Kursen ska även ge kunskaper och förståelse för markarbeten relevant för elkraftsbranschen, så som schaktning vid nerläggning av kabel i mark.

Verktyg och metoder för projektering av elnät presenteras. Praktiska övningar ges i att tillämpa det vanligaste verktyget för projektering av elnät i Sverige: EBR, elnätsbranschens riktlinjer.

UTBILDNINGSMOMENT:

• Elnätets anläggningsdelar
• Inom- och utomhusställverk
• Kontrollutrustning
• Övergripande inblick i markarbeten
• EBR, Elnätsbranschens riktlinjer

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursens syfte är att ge kunskaper om gällande regelverk och föreskrifter inom arbetarskyddsområdet elsäkerhet enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer (fysiskt skydd, elsäkerhet, arbetsmiljö osv), elsäkerhetsanvisningar (ESA), Trafikverkets grundkompetens i trafiksäkerhet vid vägarbetsplats (Arbete på väg), samt hjärt- och lungräddning vid elskada. Kursen ska ge kunskaper om det arbetsmiljöansvar som åligger företag. Momentet HLR ingår i denna kurs.

Kursen ska även ge kunskaper och färdigheter motsvarande Arbetsmiljöverkets definierade roller: Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) samt byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Bas-U).

UTBILDNINGSMOMENT:

• KAM: Kvalitet, miljö och arbetsmiljö • ESA Fackkunnig grund
• HRL med inriktning mot elskador
• BAS-P
• BAS-U
• Arbete på väg

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge kunskap om uppbyggnad, energibranschens organisation och aktörer, elproduktion i Sverige samt i hur de olika produktionsslagen samkörs för att klara energi- och effektbehov. Det är även att ge den studerande insyn i den historiska och pågående utvecklingen av Sveriges elproduktion i förhållande till internationella sammanhang. Kursen ger fördjupad kunskap om elnät för olika spänningsnivåer.

Kursen ger kunskaper om hur elnät drivs och övervakas samt hur detta arbete organiseras med avseende på normal drift och planerade avbrott. Den studerande får övergripande kunskap om skydds- och kontrollanläggningar för olika typer av elnät, drift och övervakning av elnät och kunskaper om elkvalitet, övertoner och andra störningar.

UTBILDNINGSMOMENT:
• elkraftens historia och utveckling
• elhandel och organisation i Sverige
• transmissions- och distributionsanläggningar
• transformatorstationens funktioner
• definitioner och begrepp inom elkraft
• elproduktions- och överföringssystem på olika spänningsnivåer
• uppbyggnad och funktion av högspänningsanläggningar; HVAC samt HVDC
• driftcentralens uppbyggnad (SCADA) (driftplanering osv)

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursen ska ge kunskaper om olika avtalsformer och ansvar enligt Allmänna bestämmelser, AB04 och ABT06 osv. Kursen ger kunskap om och färdigheten i att förstå de för branschen gällande juridiska regelverk och entreprenadavtal. Kursen diskuterar hos vilken aktör vilket ansvar ligger; vilket ansvar finns hos teknikkonsulten som upprättat handlingar och vilka ligger hos utförande entreprenör?

Kursen ska även ge inblick i för elkraftsbranschen relevant miljöjuridik så som Miljöbalken och Natura 2000.

UTBILDNINGSMOMENT:

• Allmänna bestämmelser • Entreprenadavtal
• Miljöbalken
• Natura 2000

Omfattning / YH-poäng: 20

Målet är att ge fördjupad kunskap om metoder och arbetssätt när det gäller att leda och rapportera projekt inom elkraftsområdet samt att självständigt lösa problem, dvs. att definiera problem, söka och strukturera information samt presentera resultat. Det är även att ge kunskap i att analysera och utveckla förslag till lösning/förändring.

Examensarbetet ska bygga på tidigare kurser och kan med fördel genomföras i samråd med det företag en studerande har utfört sin LIA, eller med andra/annat företag i branschen. Examensarbetet ska presenteras skriftligt i form av en teknisk rapport samt verbalt inför åhörare.

UTBILDNINGSMOMENT:
• Planera, leda och rapportera ett projekt
• Tekniker för opponering på ett examensarbete
• Muntlig och skriftlig framställan av ett projekt
• Kvalitetssäkring av det egna arbetet
• Presentera lösningsförslag och åtaganden inom arbetsområdet

Omfattning / YH-poäng 20

Målet är att få omsätta sina samlade tidigare kunskaper och färdigheter och därigenom självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom projektledarrollen i elkraftsbranschen.

Målet är att den studerande ska ta eget ansvar, enskilt och i grupp, lösa problem och vara väl förtrogen med ett projektorienterat arbetssätt. Det är även att den studerande under LIA ska utföra arbetsuppgifter som är kopplade till de kurser som genomförts innan LIA. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna presentera genomfört projekt skriftligt och muntligt.

UTBILDNINGSMOMENT:
• Arbetsplanering
• Samarbete på arbetsplatsen
• Projektorienterat arbetssätt
• Arbete som projektledare/konstruktör/konsult • Presentation av genomfört projekt

Omfattning / YH-poäng: 50

Syftet är att utveckla kunskaper och färdigheter i att presentera i ett tekniskt sammanhang och hur information kan omsättas i praktiken på ett sätt som mottagaren förstår och kan värdera. Kursen utvecklar förmågan att på ett effektivt sätt kommunicera skriftligt och verbalt, samt lär ut att utnyttja de tekniker som behövs för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt.

I kursen ingår teambuilding, förberedelse av LIA samt yrkesrollen och dess roll mellan företag, kunder och leverantörer. Den studerande ska kunna presentera och sälja in sig själv i syfte att söka LIA-plats.

UTBILDNINGSMOMENT:

• Presentationsteknik & kommunikation på svenska och engelska
• Skriftlig kommunikation
• Yrkesrollen och planera LIA
• Skriva CV och personligt brev
• Grupprocesser och olika roller i grupper
• Personlig marknadsföring och presentation

Omfattning / YH-poäng: 10

Kursen ska ge kunskap om projektekonomi och färdigheter i budgetering, budgetuppföljning och anbudskalkylering vid upphandling. Kursen ger också kunskap i inköp och för branschen tillämpliga leveransbestämmelser, rättsväsendets struktur och organisation. Projektkalkylering och resursplanering ingår också i kursen.

UTBILDNINGSMOMENT:

• Grundläggande ekonomiska begrepp
• Budgetering
• Anbudskalkylering
• Branschens inköps- och leveransbestämmelser

Omfattning / YH-poäng: 20

Målet är att ge kunskaper och färdigheter i att arbeta i och leda projekt inom elkraftsbranschen. Kursen skall ge färdigheter i ett projekts olika faser, de viktiga milstolparna i ett vanligt projekt i branschen, från planering till genomförande och utvärdering och betydelsen av projektsamordning. Den studerande får även kunskap om projektorganisationen vad gäller roll- och ansvarsfördelning, intern och extern rapportering, projektkommunikation samt betydelsen av projektsamordning.

Kursen ger en överblick i byggprocessen och de bygghandlingsskeden som förekommer i branschen. Målet är även att ge kunskaper och färdigheter i projektledarskapet i olika organisationer i branschen: konsult-, entreprenörs och beställarrollen. Kursen ska även ge insikt i gruppers utveckling/processer och sin egen ledarskapsroll.

UTBILDNINGSMOMENT:
• Tidsplanering
• Byggprocessen och bygghandlingsskeden • Gruppers utveckling och processer
• Det egna ledarskapet
• För branschen, relevant arbetsrätt

Omfattning / YH-poäng: 20

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget E/G i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).
 • Yrkeserfarenhet minst 1 år inom någon av dessa yrkesroller:
  • Montageledare; ledande montör
  • Beredare
  • Nätplanerare, elkraftsprojektör, konstruktör inom elkraft
  • Arbetsledande funktion inom byggentreprenad
  • Elektriker/tekniker inom högspänning (minst 5 års erfarenhet, lärlingsåret exkluderat).

eller:

 • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

STI:s nyhetsbrev

Ja tack! Jag vill få STI:s nyhetsbrev med information om vad som händer på STI, bli inbjuden till events och få mer info om STI:s utbildningar och mina möjligheter

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

Andra populära YH-program

Programmera lösningar för uppkopplade system och saker för vardagen, industrin, [...]

NÄSTA START: Augusti 2023

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2023

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Designa och programmera smarta, användarvänliga appar till både iPhone och Android.

NÄSTA START: Augusti 2023

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2023

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Utforma nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens förnyelsebara energityper.

NÄSTA START: Augusti 2023

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

För dig inom elkraftsbranschen som vill ta steg i karriären mot en roll som projektledare.

NÄSTA START: September 2023

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Utbildningen för dig med tidigare yrkeserfarenhet från elinstallation och som vill gå vidare i [...]

NÄSTA START: September 2023

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Du är med och skapar god inomhusmiljö genom att projektera och konstruera VVS-system med [...]

NÄSTA START: Augusti 2023

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2023

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Bli ingenjör och jobba med infrastruktur och digitalisering. Arbeta med digitala modeller för [...]

NÄSTA START: Augusti 2023

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Som automationsingenjör har du som uppdrag att ständigt arbeta för framsteg och utveckling i [...]

NÄSTA START: Augusti 2023

ANSÖKAN ÖPPEN - ANSÖK NU

Arbeta med att skapa bättre användarupplevelse med UX-design och påverka hur användare kan [...]

NÄSTA START: Pågående utbildning

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter