Projektledare Elkraft

Elkraftsbranschen är i en stor omställning och fler projektledare inom elkraft är ett måste för att möta satsningarna på Sveriges elnät och den ökande elektrifieringen. STI:s ettåriga distansutbildning Projektledare Elkraft är en unik karriärmöjlighet för dig som redan arbetar inom elkraftsbranschen eller arbetar med ledarskap i en bransch inom samhällsbyggnad.

 

Anmäl ditt intresse för det här YH-programmet så informerar vi dig om när ansökan för programmet öppnar och hur du söker.

Snabba fakta

INRIKTNING

Teknik

ORT

Distans

UTBILDNINGSTAKT

Heltid

LÄNGD

1 år (215 YH-poäng)

LIA (Lärande i Arbete)

10 veckor

UTBILDNINGSSTART

Augusti 2024

ANSÖKAN

Öppnar januari 2024

BEHÖRIGHET

Visa behörighetskrav

Arbetsmarknad & yrkesroll

Sveriges elanvändning är på väg att dubbleras och elektrifieringen av samhället sker i snabb takt. El spelar också en allt viktigare roll i Sveriges klimatomställning. Samtidigt är vårt nuvarande elnät i stort behov av förnyelse, och allt fler projekt behövs för att klara uppgraderingen för framtiden. Det behövs över 300 projektledare inom elkraftsområdet, bara de tre kommande åren, enligt Energiföretagen Sverige.

Vad gör en projektledare elkraft?

Som projektledare har du en mycket viktig roll. Din huvudsakliga uppgift är att leda och genomföra projekt från start till mål med hög teknisk kvalitet, inom tidsramen och enligt kundens önskemål. Du ansvarar också för projektekonomi samt att upprätthålla hög kvalitet inom arbetsmiljö. Du är också en samordnare som har kontakt med myndigheter, kunder och andra involverade parter inom projektet.

I din roll kan du arbeta inom olika typer av företag såsom nätbolag, entreprenadsföretag och elproduktionsbolag med mera.

Efter din utbildning på STI kan du bland annat arbeta i yrkesroller som:

 • Arbetsledare Elkraft
 • Elkraftkonsult inom projektledning
 • Projektledare inom elkraftsbranschen

Vår utbildning

Under din utbildning utvecklar du din förmåga att planera och leda projekt inom elkraftområdet. Du kommer att lära dig att hantera projektets olika faser från start till avslut. Genom att utveckla dina ledarskapsfärdigheter kommer du att kunna leda ditt team på ett effektivt sätt och säkerställa att projektet når sina mål inom utsatt tid och budget.

Du lär dig ansvara för entreprenadåtaganden och fatta ekonomiska beslut baserat på egna slutsatser, vilket innebär att du behöver ha god kunskap om branschens ekonomiska aspekter.

Under utbildningen utvecklar du också en god förståelse för beredning och dimensionering av elkraftsanläggningar och elnät, så att du kan planera och genomföra elkraftsprojekt på ett effektivt sätt. Dessutom kommer du att lära dig att leda elkraftsprojekt enligt upprättade kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och elsäkerhetsplaner för att säkerställa att ditt projekt utförs på ett säkert sätt.

Du kommer också att lära dig att läsa och tolka förfrågningsunderlag inom elkraft för att du ska kunna planera och genomföra projekt inom ramen för de givna förutsättningarna.

Vem kan läsa programmet?

Programmet passar för dig som arbetar eller har arbetat i roller så som platschef, arbetsledare eller projektledare i en bransch inom samhällsbyggnad. Här blir din utbildning en bra väg in i den expanderande och spännande elkraftsbranschen.

Om du arbetar eller har arbetat inom elkraftsbranschen, och redan har erfarenhet av området, är utbildningen ett bra sätt att ta nästa steg i karriären.

Läs mer om behörighetskraven här

Hur är upplägget?

Projektledare Elkraft är en distansutbildning på heltid med fyra träffar på plats i STI:s lokaler i Stockholm, ca 2-3 dagar vid varje träff. Då får du lärarledd undervisning av föreläsare från branschen och gör laborationer med mera. Resten av tiden sker undervisningen online med veckovisa lektioner, projektarbeten, samt självstudier med handledarstöd.

ANSÖK NU

LIA

I ditt program ingår det LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och omsätter dina nya kunskaper på ditt nuvarande företag, eller ett nytt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll som projektledare och en mycket stark koppling till branschen.

Programmets kurser

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Kursens mål är att ge insikt i vikten av att utveckla långsiktiga och lönsamma relationer med företagets kunder, leverantörer och samarbetspartners samt färdigheten att kunna utnyttja denna kunskap vid genomförandet av affärsförhandlingar.

Kursen ger kunskaper och färdigheter om riskhantering och hantering av ÄTA (Ändringar och Tilläggsarbeten).

UTBILDNINGSMOMENT:

• Affärsmannaskap i branschen
• Riskhantering
• ÄTA: Ändringar och Tilläggsarbeten

Omfattning / YH-poäng: 15

Kursens syfte är att ge teknisk kunskap om elnätets anläggningsdelar: ledningar, stationer och transformatorer. Det ges en orientering om uppbyggnad och driftsättning av olika stationstyper: inom- och utomhusställverk, kontrollutrustning samt provning och driftsättning. Den studerande får övergripande kunskap om konstruktion och uppbyggnad enligt lagar, föreskrifter och standarder.

Kursen ska även ge kunskaper och förståelse för markarbeten relevant för elkraftsbranschen, så som schaktning vid nerläggning av kabel i mark.

Verktyg och metoder för projektering av elnät presenteras. Praktiska övningar ges i att tillämpa det vanligaste verktyget för projektering av elnät i Sverige: EBR, elnätsbranschens riktlinjer.

UTBILDNINGSMOMENT:

• Elnätets anläggningsdelar
• Inom- och utomhusställverk
• Kontrollutrustning
• Övergripande inblick i markarbeten
• EBR, Elnätsbranschens riktlinjer

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursens syfte är att ge kunskaper om gällande regelverk och föreskrifter inom arbetarskyddsområdet elsäkerhet enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer (fysiskt skydd, elsäkerhet, arbetsmiljö osv), elsäkerhetsanvisningar (ESA), Trafikverkets grundkompetens i trafiksäkerhet vid vägarbetsplats (Arbete på väg), samt hjärt- och lungräddning vid elskada. Kursen ska ge kunskaper om det arbetsmiljöansvar som åligger företag. Momentet HLR ingår i denna kurs.

Kursen ska även ge kunskaper och färdigheter motsvarande Arbetsmiljöverkets definierade roller: Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) samt byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Bas-U).

UTBILDNINGSMOMENT:

• KAM: Kvalitet, miljö och arbetsmiljö • ESA Fackkunnig grund
• HRL med inriktning mot elskador
• BAS-P
• BAS-U
• Arbete på väg

Omfattning / YH-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge kunskap om uppbyggnad, energibranschens organisation och aktörer, elproduktion i Sverige samt i hur de olika produktionsslagen samkörs för att klara energi- och effektbehov. Det är även att ge den studerande insyn i den historiska och pågående utvecklingen av Sveriges elproduktion i förhållande till internationella sammanhang. Kursen ger fördjupad kunskap om elnät för olika spänningsnivåer.

Kursen ger kunskaper om hur elnät drivs och övervakas samt hur detta arbete organiseras med avseende på normal drift och planerade avbrott. Den studerande får övergripande kunskap om skydds- och kontrollanläggningar för olika typer av elnät, drift och övervakning av elnät och kunskaper om elkvalitet, övertoner och andra störningar.

UTBILDNINGSMOMENT:
• elkraftens historia och utveckling
• elhandel och organisation i Sverige
• transmissions- och distributionsanläggningar
• transformatorstationens funktioner
• definitioner och begrepp inom elkraft
• elproduktions- och överföringssystem på olika spänningsnivåer
• uppbyggnad och funktion av högspänningsanläggningar; HVAC samt HVDC
• driftcentralens uppbyggnad (SCADA) (driftplanering osv)

Omfattning / YH-poäng: 20

Kursen ska ge kunskaper om olika avtalsformer och ansvar enligt Allmänna bestämmelser, AB04 och ABT06 osv. Kursen ger kunskap om och färdigheten i att förstå de för branschen gällande juridiska regelverk och entreprenadavtal. Kursen diskuterar hos vilken aktör vilket ansvar ligger; vilket ansvar finns hos teknikkonsulten som upprättat handlingar och vilka ligger hos utförande entreprenör?

Kursen ska även ge inblick i för elkraftsbranschen relevant miljöjuridik så som Miljöbalken och Natura 2000.

UTBILDNINGSMOMENT:

• Allmänna bestämmelser • Entreprenadavtal
• Miljöbalken
• Natura 2000

Omfattning / YH-poäng: 20

Målet är att ge fördjupad kunskap om metoder och arbetssätt när det gäller att leda och rapportera projekt inom elkraftsområdet samt att självständigt lösa problem, dvs. att definiera problem, söka och strukturera information samt presentera resultat. Det är även att ge kunskap i att analysera och utveckla förslag till lösning/förändring.

Examensarbetet ska bygga på tidigare kurser och kan med fördel genomföras i samråd med det företag en studerande har utfört sin LIA, eller med andra/annat företag i branschen. Examensarbetet ska presenteras skriftligt i form av en teknisk rapport samt verbalt inför åhörare.

UTBILDNINGSMOMENT:
• Planera, leda och rapportera ett projekt
• Tekniker för opponering på ett examensarbete
• Muntlig och skriftlig framställan av ett projekt
• Kvalitetssäkring av det egna arbetet
• Presentera lösningsförslag och åtaganden inom arbetsområdet

Omfattning / YH-poäng 20

Målet är att få omsätta sina samlade tidigare kunskaper och färdigheter och därigenom självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom projektledarrollen i elkraftsbranschen.

Målet är att den studerande ska ta eget ansvar, enskilt och i grupp, lösa problem och vara väl förtrogen med ett projektorienterat arbetssätt. Det är även att den studerande under LIA ska utföra arbetsuppgifter som är kopplade till de kurser som genomförts innan LIA. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna presentera genomfört projekt skriftligt och muntligt.

UTBILDNINGSMOMENT:
• Arbetsplanering
• Samarbete på arbetsplatsen
• Projektorienterat arbetssätt
• Arbete som projektledare/konstruktör/konsult • Presentation av genomfört projekt

Omfattning / YH-poäng: 50

Syftet är att utveckla kunskaper och färdigheter i att presentera i ett tekniskt sammanhang och hur information kan omsättas i praktiken på ett sätt som mottagaren förstår och kan värdera. Kursen utvecklar förmågan att på ett effektivt sätt kommunicera skriftligt och verbalt, samt lär ut att utnyttja de tekniker som behövs för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt.

I kursen ingår teambuilding, förberedelse av LIA samt yrkesrollen och dess roll mellan företag, kunder och leverantörer. Den studerande ska kunna presentera och sälja in sig själv i syfte att söka LIA-plats.

UTBILDNINGSMOMENT:

• Presentationsteknik & kommunikation på svenska och engelska
• Skriftlig kommunikation
• Yrkesrollen och planera LIA
• Skriva CV och personligt brev
• Grupprocesser och olika roller i grupper
• Personlig marknadsföring och presentation

Omfattning / YH-poäng: 10

Kursen ska ge kunskap om projektekonomi och färdigheter i budgetering, budgetuppföljning och anbudskalkylering vid upphandling. Kursen ger också kunskap i inköp och för branschen tillämpliga leveransbestämmelser, rättsväsendets struktur och organisation. Projektkalkylering och resursplanering ingår också i kursen.

UTBILDNINGSMOMENT:

• Grundläggande ekonomiska begrepp
• Budgetering
• Anbudskalkylering
• Branschens inköps- och leveransbestämmelser

Omfattning / YH-poäng: 20

Målet är att ge kunskaper och färdigheter i att arbeta i och leda projekt inom elkraftsbranschen. Kursen skall ge färdigheter i ett projekts olika faser, de viktiga milstolparna i ett vanligt projekt i branschen, från planering till genomförande och utvärdering och betydelsen av projektsamordning. Den studerande får även kunskap om projektorganisationen vad gäller roll- och ansvarsfördelning, intern och extern rapportering, projektkommunikation samt betydelsen av projektsamordning.

Kursen ger en överblick i byggprocessen och de bygghandlingsskeden som förekommer i branschen. Målet är även att ge kunskaper och färdigheter i projektledarskapet i olika organisationer i branschen: konsult-, entreprenörs och beställarrollen. Kursen ska även ge insikt i gruppers utveckling/processer och sin egen ledarskapsroll.

UTBILDNINGSMOMENT:
• Tidsplanering
• Byggprocessen och bygghandlingsskeden • Gruppers utveckling och processer
• Det egna ledarskapet
• För branschen, relevant arbetsrätt

Omfattning / YH-poäng: 20

Behörighet och antagning

För att vara behörig behöver du:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan – Fullständig gymnasieexamen med minst 2250 godkända poäng (eller 90 % av ditt slutbetyg) eller motsvarande (komvux, folkhögskola mm) samt lägst betyget E/G i ämnena Svenska 1 (A) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01 eller högre), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A).
 • Yrkeserfarenhet minst 1 år inom någon av dessa yrkesroller:
  • Montageledare; ledande montör
  • Beredare
  • Nätplanerare, elkraftsprojektör, konstruktör inom elkraft
  • Arbetsledande funktion inom byggentreprenad
  • Elektriker/tekniker inom högspänning (minst 5 års erfarenhet, lärlingsåret exkluderat).

eller:

 • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.

Saknar du behörigheten som krävs?

Om du saknar formell behörighet kan du anmäla dig till behörighetstester. Vi erbjuder även intensivkurser i vissa ämnen.

Du hittar mer information om behörighet, ansökan och datum här

Har du fler funderingar kring behörighet?

Vanliga frågor och svar

Gör en intresseanmälan!

Anmäl ditt intresse för YH-programmet genom att fylla i formuläret. Då får du STI:s nyhetsbrev och blir informerad om när ansökan för detta program öppnar.

Jag godkänner att STI använder mina uppgifter för att skicka ut nyhetsmail, information, marknadsföring och inbjudningar till event. Vi delar inte med oss av din information till någon annan.

Andra populära YH-program

Designa och programmera framtidens användarvänliga appar till både iPhone och Android.

NÄSTA START: Augusti 2024

För elektriker som vill ta nästa steg i karriären mot en roll som projektledare inom [...]

NÄSTA START: September 2024

Arbeta med digitala modeller för att projektera olika typer av infrastruktur och byggnader.

NÄSTA START: Augusti 2024

Som systemutvecklare inom IoT programmerar du mjukvara och hårdvara för vardagslivet, [...]

NÄSTA START: Augusti 2024

Som Data Engineer hittar och analyserar du rätt data som hjälper företag fatta rätt beslut.

NÄSTA START: Augusti 2024

Bli Javautvecklare och arbeta med programmeringsspråket nummer ett inom en mängd olika branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Utforma Sveriges nya elnät och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade samhälle.

NÄSTA START: Augusti 2024

För dig inom samhällsbyggnad eller elkraftsbranschen som vill ta nästa steg i karriären mot en [...]

NÄSTA START: Augusti 2024

Som VVS-ingenjör ritar, planerar och projekterar du VVS-system i CAD och andra programvaror.

NÄSTA START: Augusti 2024

Var med och skapa framtidens järnväg! Jobba i CAD och projektera el, signal och tele för järnvägen.

NÄSTA START: Augusti 2024

Programmera och utveckla automatiserade system för en mängd olika områden och branscher.

NÄSTA START: Augusti 2024

Arbeta med att skapa bättre användarupplevelse med UX-design och påverka hur användare kan [...]

NÄSTA START: Augusti 2024

"Utbildning utifrån arbetsmarknadens behov"

Visa alla omdömen från studenter